Vold må inn i utredning om kvinnehelse

Vold i nære relasjoner er et alvorlig helseproblem i Norge. Selv om både menn og kvinner rammes, er det kvinner som utsettes for de mest alvorlige formene for vold og overgrep. Vold i nære relasjoner er derfor også et likestillingsproblem, og det bør være en selvfølge at dette temaet vies oppmerksomhet i den kommende utredningen om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv.

For å sikre at flere voldsutsatte får hjelp, er det avgjørende at flere kjenner til krisesentertilbudet. Dette gjelder allmennheten, så vel som alle ledd i helse- og omsorgstjenesten. Den kommende utredningen bør derfor også se på hvor tilgjengelig informasjon om krisesentertilbudet er i dag, og hva som skal til for at flere henvises til krisesentre.

Kvinnehelse handler også om vold – dette må den nye utredningen om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv gjenspeile!

Les hele innspillet vårt til mandatet for den nye utredningen om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv her.