Styre og vedtekter

Krisesentersekretariatet (KSS) er en uavhengig organisasjon for krisesentre i Norge, med et styre som består av fem representanter fra medlemssentrene. 

/ Om KSS
/ Vedtekter 


Styremedlemmer

Styret i Krisesentersekretariatet består av 6 styremedlemmer. 5 av styremedlemmene velges på årsmøtet og representerer de tre regionene. Ansattrepresentanten velges av de ansatte selv. 

Styret består av: 

2 representanter fra region sør/øst
2 representant fra region nord
1 representant fra region vest

1 ansattrepresentant 

Gunn Andersen, styreleder, Alta Krisesenter – region nord
        Personlig vararepresentant: Inger-Lise Kilmark, Krisesenteret for Tromsø og omegn 
Heidi Tanum, nestleder, Krisesenteret i Vestfold – region sør/øst
        Personlig vararepresentant: Siv Gjertsen, Sørlandet krisesenter 
Wanja Sæter, Krisesenteret i Salten – region nord
        Personlig vararepresentant: Sidsel Ånes, Helgeland krisesenter 
Liss Gjertsen, Orkdal og omegn krisesenter – region vest
       Personlig vararepresentant: Unni Selnes, Nord-Trøndelag krisesenter 
Birgitte Seime, Østre Agder krisesenter – region sør/øst

Julie Haatuft, ansattrepresentant. 


Styrets mandat

Styret skal påse at Krisesentersekretariatet drives i trå med organisasjonens formål og avtale.

Styret har ansvaret for at årsmøtets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at organisasjonen er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap og formueforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og øvrig personal etter daglig leders innstilling.

Styret representerer organisasjonen utad og kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Styret kan beslutte at daglig leder kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Daglig leder representerer organisasjonen utad innenfor sitt myndighetsområde.

I personalsaker har styret taushetsplikt.