Styre og vedtekter

Krisesentersekretariatet (KSS) er en uavhengig organisasjon for krisesentre i Norge, med et styre som består av fem representanter fra medlemssentrene. 

/ Om KSS
/ Vedtekter


Styremedlemmer

Styret i Krisesentersekretariatet består av 6 styremedlemmer. 5 av styremedlemmene velges på årsmøtet og representerer de tre regionene. Ansattrepresentanten velges av de ansatte selv. 

Styret består av: 

2 representanter fra region sør-øst
2 representant fra region nord
1 representant fra region midt-vest

1 ansattrepresentant 

Heidi Olden Eng, styreleder, Gjøvik Krisesenter IKS: region sør-øst
Wanja Sæter, nestleder, Krisesenteret i Salten: region nord
Inger-Lise Kilmark, Krisesenteret for Tromsø og omegn: region nord
Irene Lillejord, Krisesenteret i Mosseregionen: region sør-øst
Unni Selnes, Nord-Trøndelag Krisesenter: region midt-vest

Martine Sorknes Ødegården, ansattrepresentant


Styrets mandat

Styret skal påse at Krisesentersekretariatet drives i tråd med organisasjonens formål og avtale.

Styret har ansvaret for at årsmøtets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at organisasjonen er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap og formueforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og øvrig personal etter daglig leders innstilling.

Styret representerer organisasjonen utad og kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Styret kan beslutte at daglig leder kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Daglig leder representerer organisasjonen utad innenfor sitt myndighetsområde.

I personalsaker har styret taushetsplikt.


Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av årsmøtet. 

Valgkomiteen består av: 

  • Ann-Sissel Tresnes, Krisesenteret i Sogn og Fjordane: region midt-vest
  • Svetlana Markovic, Helgeland krisesenter: region nord
  • Aina Karlsen, Krisesenteret i Salten: region nord