Om oss

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre.


Krisesentersekretariatet (KSS) ble opprettet i 1994 på bakgrunn av Krisesenterbevegelsens ideologiske plattform.  Krisesenterbevegelsens mål er å styrke krisesentrene og arbeidet mot vold mot kvinner. Organisasjonen er finansiert med midler fra organisasjonens medlemmer. 

Vold og overgrep i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem og en alvorlig menneskerettslig utfordring, både for den enkelte, men også for samfunnet. Vi prioriterer denne problematikken høyt og jobber for at alle skal leve et verdig liv uten vold. 

/ Strategi for KSS 2022-2026
/ Krisesentersekretariatets årsmelding 2021
/ Jubileumshefte for Krisesenterbevegelsen
/ Kvinnemishandling – fra privat problem til offentlig ansvar


Forskjellen vi gjør

Redder liv

Fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Krisesentrene gir voldsutsatte hjelp, beskyttelse og et rom hvor de kan få fri fra vold. 

Krisesentrene har den viktigste rollen i arbeidet med å realisere kvinner, menn og barns grunnleggende menneskerett til et liv uten vold og overgrep. 

Les mer her

Beskytter verdigheten

Krisesentrene møter voldsutsatte på deres egne premisser og har respekt for deres selvråderett. De sår ikke tvil om det den voldsutsatte er utsatt for og bidrar til at de som er utsatt for vold og krenkelser, gis mot, myndighet og mulighet til å håndtere sine og eventuelle barns livssituasjon. Krisesentrene står side om side med voldsutsatte i det de gjenvinner håp og trygghet. 

Forsvarer rettigheter

Krisesentersekretariatet jobber med å påvirke politikere og myndigheter slik at de tar beslutninger som er til det beste for voldsutsatte voksne og barn og for at alle voldsutsatte skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter. 

Krisesentrene er viktig hjelpe- og beskyttelsestilbud for voldsusatte. Vi er derfor krisesentrenes talerør, slik at deres stemme blir hørt av beslutningstakere. Vi støtter krisesentrene slik at de skal bli i stand til å fremme saker om vold og overgrep i sine lokalsamfunn og holde lokale myndigheter ansvarlig for å overholde internasjonale avtaler og lover som beskytter voldsutsatte.

Les mer om vårt arbeid