Partnerdrap er varslede drap

Vi har sagt det før, og vi må gjenta det igjen og igjen: mange av partnerdrapene er varslede drap som kunne ha vært forhindret. Heldigvis finnes det tiltak for å forebygge partnerdrapene. I partnerdrapsutvalgets utredning foreslås det over 70 tiltak, og vi anbefaler i vårt høringssvar Stortinget å gå inn for samtlige av dem.

Særlig viktig er det at krisesentrene, hjørnesteinen i hjelpetilbudet til de voldsutsatte, styrkes. Noen steder fungerer samarbeidet med kommunen godt, mens andre steder erfarer krisesentrene at det ikke bevilges tilstrekkelig med ressurser. Krisesentersekretariatet stiller seg derfor bak utvalgets anbefaling om å tydeliggjøre at krisesentertilbudet er kommunens ansvar, samt innføre en bemanningsnorm på krisesentrene.

Videre er det viktig med god samhandling mellom de ulike kommunale tjenestene. Kommunen bør derfor ha en handlingsplan mot vold. Det er viktig at planen etterleves, og ikke blir liggende i en skuff. Vi støtter derfor anbefalingene om å innføre en lovfestet plikt for kommunene om å ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt at det bør føres tilsyn med at kommunene etterlever plikten de har for å gi voldsutsatte et helhetlig tilbud.

I høringssvaret vårt peker vi også på kompetanseløft i hjelpeapparatet, økt bruk av omvendt voldsalarm og risikohåndteringsverktøyet SARA, opprettelse av en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon og informasjonskampanjer og hva vold er og hvilke hjelpetilbud som finnes som særdeles viktige tiltak for å forebygge partnerdrap.

Les hele høringssvaret vårt her.

Les partnerdrapsutvalgets utredning her.