Ny barnelov

I disse dager er barnelovutvalgets forslag til ny barnelov på høring. Krisesentersekretariatet mener at barneloven ikke bør kunne gi noen som helst tvil om at verken foreldre eller andre omsorgspersoner kan utøve noen som helst form for vold mot barn. Vi støtter derfor utvalget forslag om å styrke barnets vern mot vold.

Videre er vi enige med utvalget i at utgangspunktet om avtalefrihet ved samlivsbrudd bør videreføres. Vi vil imidlertid understreke behovet for at vilkåret «særlige grunner» som forbehold for idømmelse av felles foreldreansvar tar innover seg komplekse voldsperspektiver. Terskelen for å få fradømt foreldreansvar ligger etter vår mening per i dag uforholdsmessig høyt i saker der en forelder er dømt eller mistenkt for vold.

Vi er også enige i at det ikke bør oppstilles en anvisning på bevisbedømmelse i loven når domstolen skal bestemme at det ikke skal være samvær. Forhold som underbygger påstanden om at barnet eller bostedsforelder utsettes for vold av samværsforelder, som utsagn fra krisesenteransatte, bør her være tilstrekkelig.

Krisesentersekretariatet støtter derimot ikke utvalgets flertallsforslag om at flytting innad i landet skal ligge under foreldreansvaret. Dette vil være svært problematisk og utgjøre både en sikkerhetsrisiko og et pressmiddel i tilfeller der den ene forelderen er voldsutøver. I tilfeller der den ene forelderen har vært voldelig mot den andre og/eller barnet, vil de utsatte være i en svært sårbar situasjon. Her vil det å kunne flytte vekk kunne være en lettelse. Å måtte ta saken til domstolen først, vil derimot sette dem i en vanskeligere situasjon.

Les hele høringssvaret vårt her.

Les barnelovutvalgets forslag til ny barnelov her.