Partnerdrap er varslede drap – staten svikter de voldsutsatte

Pressemelding i forbindelse med partnerdrapsutvalgets utredning 

I dag har partnerdrapsutvalget lagt frem sin utredning. Utvalgets oppdrag har vært å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet systemsvikt i forkant av partnerdrap.

«Utredningen viser at staten svikter den plikt de har til å gi beskyttelse til alle voldsutsatte, spesielt kvinner», mener Idun Moe Hammersmark, leder i Krisesentersekretariatet.

1 av 4 drap i Norge er partnerdrap. Siden år 2000 har 156 kvinner og 18 menn blitt drept av sin partner. Mens antall drap har gått ned, har antallet partnerdrap holdt seg stabil. I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap er det registrert mer enn fem voldsepisoder. Det ble registrert drapstrusler i tre av ti partnerdrap, og seks av ti gjerningspersoner og syv av ti offer hadde søkt hjelp før drapshandlingen skjedde.

«Vi har sagt det før, og vi må gjenta det igjen og igjen: mange av partnerdrapene er varslede drap som kunne ha vært forhindret,» slår Hammersmark fast. «Heldigvis finnes det tiltak, som utredningen også viser til, for å forebygge partnerdrapene. Det er på høy tid at de tas i bruk.»

Hun trekker fram anbefalingene om en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon, krisesentrenes viktige rolle og behovet for større samarbeid med kommunen, styrkning av informasjonsarbeidet om hjelpetilbudene som finnes som spesielt viktige.

«Krisesentersekretariatet fremmet forslag om å få en havarikommisjon til å granske partnerdrap allerede i 2003, så dette forslaget gleder oss stort. Vi er også helt på linje med utvalget når det kommer til anbefalingene om å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre gjennomføring og finansiering av krisesentertilbudet i krisesenterlova, og anbefalingene om å drive et aktivt informasjonsarbeid og styrke telefon- og chattetjenestene treffer direkte på vårt arbeid i Krisesentersekretariatet som blant annet driver vold- og overgrepslinjen.»

Hammersmark synes det er positivt at justisminister Monica Mæland anerkjenner viktigheten av å forebygge og forhindre partnerdrap, og at myndighetene så langt ikke ivaretatt dette ansvaret i tilstrekkelig grad så langt. «Nå forventer vi at justisministeren følger opp anbefalingene. Spesielt håper vi på snarlige grep for å bedre samhandlingen mellom kommunen og tjenesteapparatet.»

Tallenes tale er klar, mener lederen av Krisesentersekretariatet: «Staten må gjøre mer for å forebygge og forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Hvis ingenting skjer, hvis ikke partnerdrap prioriteres i økt grad og følges opp med konkrete tiltak, vil statistikken forbli den samme. Da kan 156 nye kvinner og 18 nye menn bli drept av sin partner de neste tjue årene.»