Kunnskap om vold må stå sentralt i helsesykepleierutdanningen

Vold i nære relasjoner er en alvorlig folkehelseutfordring i Norge. I dag er det dessverre sånn at mange voldsutsatte aldri fanges opp av hjelpeapparatet.

Økt kunnskap om hvordan man kan avdekke vold og henvise til videre hjelp blant helsesykepleiere kan bidra til at flere voldsutsatte blir oppdaget og får hjelp på et tidlig tidspunkt. Kunnskap om hvordan man kan avdekke vold og hva man skal gjøre ved mistanke om vold må derfor være en viktig del av helsesykepleiernes utdanning. Dersom flere har denne kunnskapen, kan flere voldsutsatte få hjelp.

Videre kan sosiale kategorier som kjønn, seksualitet og etnisitet samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår. Slike identitetskombinasjoner kan gjøre personer ekstra sårbare for vold, og manglende kunnskap og forståelse i offentlige tjenesteapparat kan føre til at personer ikke blir identifisert og bistått som voldsutsatte av relevante tjenester. Helsesykepleiere har dessuten en unik mulighet til å møte barn, unge og deres foreldre med spørsmål knyttet til kjønn og kjønnsidentitet. Ikke minst anser vi det å avverge vold mot endre som en viktig del av folkehelsearbeidet.

Vi mener derfor at kompetanse om interseksjonalitet, kjønn og kjønnsidentet, og vold mot eldre også må inn i helsesykepleierutdanningen.

Les hele høringsinnspillet vårt til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen her.