Krisesentersekretariatets rettighetspris tildeles Tove Smaadahl

Krisesentersekretariatet • www.krisesenter.com

Krisesentersekretariatets Rettighetspris skal gå til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Og i år var det ikke noe spørsmål om hvem styret ønsket å gi prisen til. Det måtte selvfølgelig bli Tove Smaadahl, som tidligere i år gikk av som leder av Krisesentersekretariatet etter 20 år i vervet og et helt liv viet til kampen mot vold mot kvinner.

Smaadahl var fra starten av 80-tallet involvert i å bygge opp et krisesentertilbud i Norge. Hun var en av initiativtakerne til opprettelsen av Indre Østfold Krisesenter i 1984, hvor hun jobbet både frivillig og som ansatt. Her holdt hun stand fram til hun i 1991 overtok lederjobben for Krisesentrenes paraplyorganisasjon “Krisesentersekretariatet».

Som leder av Krisesentersekretariatet har Smaadahl spilt en avgjørende rolle for voldsutsattes rettigheter og bidratt til oppbyggingen av landets krisesentre som en sentral aktør i arbeid med voldsutsatte. Gjennom sitt engasjement for kvinners stilling har hun bidratt til å bygge opp Krisesentersekretariatet til en organisasjon med stor grad av tillit innenfor krisesenterbevegelsen, hos allmenheten og i det politiske miljøet.

At Smaadahl utrettelige arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner har båret frukter, er det ingen tvil om.

I Krisesentersekretariatet har hun drevet fram en rekke kampanjer som Rød Knapp – stopp vold mot kvinner og Taushet tar liv, som bidrar til økt bevissthet rundt voldsproblematikken i kommunen og i befolkningen for øvrig. Hun har spilt en nøkkelrolle for at Krisesentersekretariatet i dag administrerer koordineringstilbudet til ofre for menneskehandel ROSA og den nasjonale hjelpelinjen for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, Vold- og overgrepslinjen 116 006.

Og de politiske gjennomslagene har kommet som perler på snor: krisesentrene har blitt et lovpålagt tilbud; det har blitt opprettet et partnerdrapsutvalg; asylsøkere har fått mulighet til å søke om selvstendig opphold i Norge på grunnlag av mishandling; besøksforbud, voldsalarm og omvendt voldsalarm blir i større grad brukt, og strafferammene for vold i nære relasjoner har blitt økt – for å nevne noe.

Det er derfor en stor ære for Krisesentersekretariatet å tildele årets rettighetspris til Tove Smaadahl. Krisesenterbevegelsen hadde ikke vært det samme uten henne.