Krever unntak fra portforbud for voldsutsatte og krisesentre

Krisesentersekretariatet er bekymret for at et portforbud vil kunne føre til mer vold i nære relasjoner, da et portforbud vil innebære at flere bruker mer tid i hjemmet. Det er helt avgjørende at det å forlate hjemmet og oppsøke krisesentre skal regnes som gyldig unntak fra portforbudet. Dette må kommuniseres tydelig til både politi, hjelpeapparat og befolkningen for øvrig.

Krisesentrene har siden mars 2020 vært definert av regjeringen som en kritisk samfunnsfunksjon, og er et unikt og livsnødvendig tilbud for voldsutsatte. Krisesentersekretariatet regner det derfor som en selvfølge at krisesentrenes status som kritiske samfunnsfunksjoner opprettholdes, også ved et eventuelt portforbud.

Ved et eventuelt portforbud er det svært viktig at myndighetene iverksetter tiltak som gjør det enklere for voldsutsatte å få hjelp. Dette bør inkludere

  • en nasjonal informasjonskampanje for å synliggjøre hvilke hjelpetiltak som holder åpne og hvilke digitale hjelpetilbud man han henvende seg til. Kampanjen må ta høyde for at man skal nå ut til grupper med ulike språk og ulik digital kompetanse
  • å dekke krisesentrenes merkostnader som følge av koronasituasjonen, inkludert en eventuell periode med portforbud
  • å sørge for at krisesentrene får tilstrekkelig og rask tilgang til nødvendig utstyr, ekstra bemanning og egnede lokaler, samt mulighet til å gjøre testing av korona innenfor krisesenterets fire vegger
  • å sørge for at kommunene er ansvarlige for krisesentrene og sine forpliktelser knyttet til arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
  • støtte til ideelle organisasjoner som jobber politisk for å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Les hele høringssvaret vårt her.