Rosa

logo-rosa

ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse og drives av Krisesentersekretariatet. ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet til ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon.

Alle som har spørsmål om menneskehandel kan kontakte ROSA på telefon 22 33 11 60.

ROSA tilbyr offentlige etater, frivillige organisasjoner og advokater veiledning og hjelp. De tar også imot henvendelser fra privatpersoner som kommer i kontakt med menneskehandelen. Det kan være personen selv, familiemedlemmer, studenter, journalister eller andre som ønsker å vite mer om menneskehandel.

ROSA ble opprettet 1. januar 2005 i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005. Justis- og politidepartementet gav Krisesentersekretariatet mandat til å utføre arbeidet med å iverksette tiltak i handlingsplanen.

Hvis man har blitt tvunget til å selge sex eller utføre andre seksuelle handlinger mot sin vilje, kan man kontakte ROSA og få gratis rådgivning av advokat. ROSA ordner med tolk ved behov. Man kan være anonym. Det er frivillig å motta hjelp fra ROSA. Hvis man etter samtale med ROSA og advokat blir tilbudt hjelp av ROSA, vil man så lenge man bistås av ROSA ha tilgang på:

  • Juridisk bistand
  • Trygg bolig
  • Lege og nødvendig helsehjelp
  • Penger til livsopphold
  • Aktivitetstilbud (f.eks. ulike kurs eller andre aktiviteter)
  • Hjelp til trygg retur til hjemland dersom man selv ønsker det

Ring 22 33 11 60, 24 timer i døgnet.

www.rosa-help.no