Vold mot barn må tas på alvor

De nordiske landene prioriterer ikke vold mot barn tilstrekkelig. Krisesentrene erfarer at barn ikke får den bistand og beskyttelse de har behov for.

Nordiske kvinner mot vold (NKMV) er et feministisk nettverk bestående av representanter fra krisesentrene og frivillige organisasjoner som jobber for voldsutsatte og deres barn i Norden. Nettverket holdt sin 25. konferanse i København, hvor LOKK var vertskap. 360 representanter deltok, og temaet for konferansen var om barns vilkår i familier med vold i nære relasjoner.

Det er like skadelig for barn å være vitne til vold mot deres primære omsorgsperson, ofte deres mor, som å selv bli utsatt for vold.

NKMV anbefaler følgende for å styrke voldsutsatte barns rettsvern:

  • Barn skal beskyttes mot en voldelig forelder av det av det offentlige system, og en voldelig forelder skal ikke tilkjennes samvær med barn. Når en voldelig forelder blir ilagt besøksforbud må også besøksforbudet gjelde barn.
  • Det skal være fokus på de helsemessige konsekvenser for barn som har vært vitne til og/eller vært utsatt for vold. Traumer følger barna inn i voksenlivet og kan påvirke deres helse resten av livet. Derfor er det viktig å sette inn god hjelp så raskt og tidlig som mulig.
  • I løpet av de siste 25 år har mange kvinner blitt drept av sin mannlige partner eller eks-partner i Norden. Hvor mange barn som har vært vitne til disse drapene eller må leve videre etter at deres mor er blitt drept vet vi ikke. Det er et behov for et særlig fokus på barna, når far har drept mor. Barnas behov bør gå foran alle andre hensyn i slike tilfeller, og det bør være en beredskap som sikrer at dette skjer. Barn overses ofte når volden anmeldes til politiet. De betraktes ikke som ofre, men som vitner.
  • I Norden har vi hatt flere grove tilfeller der far har fått foreldreansvaret etter å ha drept mor foran sine barn. NKMV anbefaler, at det tydeliggjøres i lovgivningen, at en forelder, som har drept den andre forelder, ikke automatisk skal få forelderansvar over barna.

Rapporten ”Seksuelle overgrep mot barn og unge” ble lansert på konferansen, og rapporten anbefaler blant annet at barn og unge skal møtes av voksne som ser, hører og handler. Det skal være systematiske planer på hvordan hjelpeapparatet skal ivareta barn når de får informasjon eller mistanke om at et barn utsettes for seksuelle overgrep.

København, .20-22. september 2019.

Nettverket – NKMV består av:
Danmark: LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Grønland: Krisecentret i Nuuk
Finland: Federation of Mother and Child Homes and Shelters
Færøerne: Kvinnuhúsið – Krisecentret
Island: Stigamot – Uddannelse- og rådgivning for overlevere af seksuelle krænkelser og vold
Norge: Krisesentersekretariatet
Sverige: ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
UNIZON – Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

Publisert: 27.09.2019