Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

meredith-hunter-69168-unsplash (640x361)

Gjennom 40 års drift av krisesentrene i Norge har flere erfart at de må avvise voldsutsatte siden det ikke er lov å ta med kjæledyr til de fleste av landets krisesentre.

Mye tyder på at dyremishandling er en del av en familievoldskonstellasjon, der sårbare voksne eller barn også blir mishandlet. Mishandlingen kan være fysisk eller psykisk, inkludert tvang eller utnyttelse av seksuell karakter. Studier fra andre land, som USA, Storbritannia og Sverige har vist at det er en sammenheng mellom vold og overgrep mot dyr og vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Ascione Arkow 1999; Flynn 2000; 2012; Holmberg 2004), og at voldsutsatte unnlater eller utsetter å forlate voldelige forhold på grunn av omsorg for dyr.

På bakgrunn av dette har Krisesentersekretariatet i samarbeid med NMBU veterinærhøyskolen, Dyrebeskyttelsen Norge, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, søkt Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging og Politidirektoratet og fått innvilget midler til prosjektet Se sammenhengen.

Krisesentersekretariatet og Karianne Muri i NMBU veterinærhøyskolen, vil i første omgang innkalle til rundebordskonferanse. Det vil også bli laget veiledere om gjenkjenning og håndtering av mishandling av dyr og mennesker for dyrehelsepersonell, barnevernsansatte, helsepersonell og politi. Det skreddersydde veiledningsmateriellet skal dekke rollen og handlingsalternativene til de respektive yrkesgruppene i møte med mulige voldsofre og voldstøvere. Innspill til veilederne vil innhentes fra de aktuelle fagmiljøene som deltar i rundbordskonferansen.

Det er forventet at prosjektet vil resultere i økt kunnskap og kompetanse om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner hos de nevnte etatene. Videre er det en forventning at dette vil resultere i at det samarbeides tettere mellom helsevesen, barnevern, politi og Mattilsynet, og at prosjektet vil legge til rette for at disse etatene kan samordne sitt arbeid med avdekking og håndtering av vold. Dette vil kunne bidra til at flere familievoldssaker avdekkes på et tidligere tidspunkt, og at voldutsatte kommer seg raskere ut av voldelige forhold. I dette ligger det også et potensial til å forebygge utvikling av voldelig atferd hos barn som står i fare for å bli utsatt for eller vitne til (ytterligere) vold.

Målet er å avdekke, forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

 

Publisert 17.04.18

13 985 kommentarer til «Vold mot dyr og vold i nære relasjoner»