Vi savner milliardsatsing til arbeidet mot vold i Statsbudsjettet

presse-tove-s-mail-1090-1

Her kan du lese hva Krisesentersekretariatet mener om det nye statsbudsjettet for 2017:

Krisesentersekretariatet er skuffet over at regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017 ikke løfter arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner høyere.

Ifølge justisminister Anders Anundsen har ikke regjeringen klart å prioritere kompetanse om vold i nære relasjoner i politidistriktene og at mange politidistrikt ikke har implementert risikokartleggingsverktøyet SARA, som kan hindre grov vold og partnerdrap. Regjeringen har heller ikke fungerende handlingsplaner mot menneskehandel eller voldtekt.

Krisesentersekretariatet har bedt om at det øremerkes midler til en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Dette er ikke fulgt opp og etterlyses. Noen situasjoner og posisjoner kan øke sårbarheten og dermed risikoen for voldsutsatthet. Krisesentrene behøver midler til å etterfølge krisesenterlovens krav om et helhetlig og likeverdig krisesentertilbud for alle voldsutsatte kvinner, menn og barn, inklusivt særskilt sårbare som for eksempel voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Krisesentersekretariatet har også fremmet behovet for nærhet til krisesentertilbudet som viktig for at voldutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø.
Krisesentersekretariatet har bedt om at det tilrettelegges for et bedre samspill mellom kommunene, krisesentrene og frivillige organisasjoner i arbeidet med å følge opp voldsutsatte kvinner i sitt lokalsamfunn. Vi etterlyser øremerkede og stimuleringsmidler til dette arbeidet. Vi mener også at en forutsigbar og stabil økonomi er nødvendig for krisesentrene.

Den svenske regjeringen la tidligere i høst fram en nasjonal strategi mot menns vold mot kvinner og har i sitt forslag til statsbudsjett, satt av 900 millioner kroner til dette arbeidet de neste fire årene. Av dem skal 400 millioner gå til å forhindre vold, blant annet gjennom informasjon til menn og gutter om likestilling.

Det er viktig at det satses for forebygging på vold og overgrep mot barn, men her behøves også en styrking av tilbudet til voldsutsatte og en større satsing på de bakenforliggende årsakene til vold. 176 mill. kroner til opptrappingsplanen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, i hovedsak barn, er positivt, men ikke nok. Krisesentersekretariatet ønsker også å nevne den forestående ratifikasjonen av Istanbulkonvensjonen (Europarådets konvensjon for forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner). Skal vi etterfølge konvensjonens forpliktelser, trengs økte ressurser.

-Når vi vet at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner koster samfunnet vårt mellom 4,5 til 6 milliarder i året, er ikke dette stor satsing, sier leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl. Det gjøres også altfor lite forebyggende arbeid. Tiltakene må også bidra til å forhindre at volden rammer eller at voldtekten skjer. Det gjøres med økt satsing på likestilling, slik som i Sverige, presiserer hun.

16 139 kommentarer til «Vi savner milliardsatsing til arbeidet mot vold i Statsbudsjettet»