Våre satsingsområder

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. Vi arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre.

Våre satsingsområder er vold og overgrep i nære relasjoner, vold mot kvinner, partnerdrap, sårbare voldsutsatte, vold mot dyr og vold i nære relasjoner, menneskehandel og utnyttelse i arbeid, og internasjonalt arbeid.

Les mer om hvordan vi jobber med våre saker her

Vold og overgrep i nære relasjoner

Vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Krisesentersekretariatet jobber for å få temaet på dagsordenen og for å få politisk gjennomslag for tiltak som kan forebygge, beskytte og hjelpe mot vold og overgrep i nære relasjoner. Våre krav er at krisesentertilbudet må styrkes, at alle kommuner må ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og at politiet og domstolene i større grad må legge byrden på voldsutøver. Vi ønsker blant annet at flere skal idømmes omvendt voldsalarm og at seksuallovgivningen skal bli samtykkebasert. Vi administrerer Vold- og overgrepslinjen 116 006, som er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Vold mot kvinner

Kvinner blir i langt større grad enn menn utsatt for seksuelle overgrep, stalking, fysisk vold i voksen alder, alvorlig partnervold, og vold og overgrep i nære relasjoner (link til siden «statistikk om vold og overgrep»). Krisesentersekretariatet jobber derfor for at dette skal anerkjennes av norske myndigheter, og at alle tiltak som retter seg mot vold i nære relasjoner skal ta innover seg dette perspektivet. I arbeidet med dette deltar vi aktivt i Rød Knapp-alliansen «Stopp vold mot kvinner».

Partnerdrap

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap, og nesten 1 av 3 som blir drept har vært i kontakt med politiet før drapet skjedde. Krisesentersekretariatet jobber for bedre rutiner og systematisk forebygging, slik at volden ikke skal ende i drap. Vi mener at politiet og rettsvesenet må få bedre kompetanse om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og prioritere arbeidet med slike saker høyere. Hvert år gjennomfører vi kampanjen Taushet tar liv for å sette fokus på utfordringer og tiltak knyttet til partnerdrap. I tillegg følger vi tett opp partnerdrapsutvalgets arbeid.

Sårbare voldsutsatte

Voldutsatte med tilleggsproblematikk som rus, funksjonsnedsettelser og psykiske lidelser står i fare for å ikke få et tilrettelagt hjelpetilbud. I dag finnes det bare to sentre med kompetanse på å ivareta voldsutsatte kvinner i aktiv rus, og mange sentre er ikke egnet for personer med funksjonsnedsettelser. Krisesentersekretariatet jobber for at alle skal få et tilstrekkelig krisesentertilbud, tilpasset sine behov. Vi krever at norske myndigheter setter av midler til å bedre krisesentertilbudet til sårbare voldsutsatte. I tillegg deltar vi i eldrevoldsutvalget og Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg for å sette fokus på denne utfordringen.

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Dersom et dyr blir utsatt for vold, er det en sjanse for at også de menneskelige familiemedlemmene er voldsutsatte. Krisesentersekretariatet jobber for at det skal forskes mer på denne sammenhengen, og at de som står i førstelinjen for å avdekke vold mot dyr også skal ha kompetanse til å identifisere vold mot mennesker og ha gode varslingsrutiner for dette. I arbeidet med dette gjennomfører vi prosjektet «Se sammenhengen» sammen med NMBU og Dyrebeskyttelsen Norge for større samhandling mellom de involverte etater slik at både sårbare mennesker og sårbare dyr blir ivaretatt i voldsrelasjoner.
Oversikt over hvilke krisesentre som har tilbud til beboere med dyr, klikk her

Menneskehandel og utnyttelse i arbeid

Å utnytte mennesker til å utføre tvangsarbeid betegnes som menneskehandel. Krisesentersekretariatet jobber for at menneskehandel skal forebygges, og at ofre for menneskehandel skal få hjelp. Vi administrerer hjelpetiltaket ROSA, som gir beskyttelse, bistand og veiledning til personer som er utsatt for menneskehandel. Vi mener at ofre for menneskehandel må få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og jobber for at retur av ofre for menneskehandel skal stoppes. I tillegg jobber vi for en aktiv håndheving av sexkjøpsloven og for å få på plass nasjonale kampanjer om at kjøp av sex er forbudt.

Internasjonalt arbeid

Krisesentersekretariatet bygger det politiske arbeidet på Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul konvensjonen), den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), FNs kvinnekonvensjon, FNs barnekonvensjon og andre relevante menneskerettighetskonvensjoner. Vi vil bidra til at norske myndigheter oppfyller sine internasjonale forpliktelser. For tiden jobber vi med å utarbeide det norske sivilsamfunnets skyggerapport til Istanbulkonvensjonen.