Vår politiske plattform

Vi anerkjenner at seksuell trakassering, psykisk- og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner med formål prostitusjon og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som kvinner oftere enn menn er utsatt for, og at dette utgjør brudd på menneskerettighetene og er en alvorlig hindring for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Vi ønsker derfor å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, både på samfunn-, gruppe og -individnivå.

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag.

Ved siden av drift av det enkelte krisesenter, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering, og følge opp aktuelle saker i pressen og bearbeide holdninger.

Vi skal opprettholde kontakten mellom krisesentrene og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker.