Styrk voldsutsatte barns rettssikkerhet

Barn

Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ber om at voldsutsatte barns rettssikkerhet styrkes. Barn som tvinges til å ha samvær med voldsutøver mot sin vilje er en bekymringsverdig tendens. Det viser at samværsretten fortsatt står sterkt. Barns krav på beskyttelse skal til enhver tid ha forrang foran foreldrenes krav om samvær og foreldreansvar.

Krisesentrene representerer et vindu av muligheter til å forbedre voldsutsatte barns liv, samt en anledning til å hjelpe barnet til å kunne bli en voksenperson med god livskvalitet, uten vold og overgrep. Hvert år bor mellom 1600 til 2000 barn ved norske krisesentre. Det viktigste for barna er at volden tar slutt. Effekten av å være vitne til at en omsorgsperson utøver vold ovenfor annen omsorgsperson (f.eks. ved at far bruker vold mot mor) er like alvorlig som om det var barnet selv som ble utsatt for vold. Denne eksponeringen representerer en trussel mot barns utvikling og helse, både fysisk og psykisk.

Barn har rett på omsorg og beskyttelse til enhver tid, uansett hvem som har omsorgen og foreldreansvaret. Etter FNs barnekonvensjon art. 19 skal staten beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling forsømmelse eller utnytting. Barnets beste skal alltid komme først i alle situasjoner, over alt. Krisesentersekretarietets etiske råd ønsker med dette å vektlegge barns rett til medvirkning og prinsippet om barns beste.

Krisesentrene har gjennom mange år støttet voldsutsatte med barn som har bodd på krisesentrene, der spørsmålet om barnefordeling og foreldreansvar har vært ført for retten. Vi ser nødvendigheten av at sakkyndige skal ha kunnskap om vold i nære relasjoner, da vi erfarer at råd fra sakkyndige ofte blir dommerens konklusjon. For å øke kvaliteten på sakkyndigerapporter, må det opprettes en sakkyndigkommisjon bestående av fagfolk med kunnskap om voldstematikken.

Vi har gjennom vår kunnskap til brukerne en unik innsikt og kompetanse rundt omsorgsevne og sikkerhetsvurdering. Derav er det viktig at alle bekymringsmeldingene fra krisesentrene tas på alvor. For å kunne iverksette riktige tiltak er det viktig at barnevernstjenesten har kunnskap om vold og rådfører seg med krisesentrene. Det er ønskelig at det jobbes for at krisesentrene og barnevernstjenesten har en samarbeidsavtale som blant annet regulerer samarbeid rundt bekymringsmeldinger og oppfølging av familiene og medvirker til at barns behov ivaretas.

Publisert: 23.05.2017

13 546 kommentarer til «Styrk voldsutsatte barns rettssikkerhet»