Slik jobber vi

Vold og overgrep i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem og en alvorlig menneskerettslig utfordring, både for den enkelte, men også for samfunnet. Vi prioriterer denne problematikken høyt og jobber for at alle skal leve et verdig liv uten vold. Vi gir voldsutsatte en stemme og bryter tausheten!

Strategi for KSS 2022-2026

Vi endrer norsk politikk  

Krisesentersekretariatet jobber med å påvirke politikere og myndigheter slik at de tar beslutninger som er til det beste for voldsutsatte voksne og barn og for at alle voldsutsatte skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter. 

Nasjonalt jobber vi for at vold og overgrep i nære relasjoner skal prioriteres av politikerne på stortinget. Vi jobber for at stortinget skal vedta flere tiltak for å hindre og forebygge vold i nære relasjoner, og kommer med høringsinnspill til saker som omhandler vårer satsingsområder.

Det nasjonale lovverket kan være et hinder i oppfyllelsen av voldsutsattes rettigheter. Derfor er lovendring en viktig del av det nasjonale påvirkningsarbeidet for Krisesentersekretariatet. Vi jobber for å endre lover som hindrer at voldsutsatte skal få sine rettigheter innfridd, og vi jobber forebyggende med å endre holdninger slik at alle får reelle muligheter til å vokse opp i et samfunn uten vold og overgrep.

Krisesentrene er viktig hjelpe- og beskyttelsestilbud for voldsusatte. Vi er derfor krisesentrenes talerør, slik at deres stemme blir hørt av beslutningstakere. Vi støtter krisesentrene slik at de kan fremme saker om vold og overgrep i sine lokalsamfunn og holde lokale myndigheter ansvarlig for å overholde internasjonale avtaler og lover som beskytter voldsutsatte.

Vi jobber for at Norge skal ivareta sine internasjonale forpliktelser

Krisesentersekretariatet bygger det politiske arbeidet på Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner(Istanbul-konvensjonen), den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), FNs kvinnekonvensjonFNs barnekonvensjon og andre relevante menneskerettighetskonvensjoner. Vi jobber for at Norge skal følge opp sine internasjonale forpliktelser knyttet til disse konvensjonene.

I år har vi et stort fokus på Istanbul-konvensjonen. Sammen med Norske kvinners sanitetsforening og JURK – juridisk rådgivning for kvinner utarbeider vi det sivile samfunns skyggerapport av denne konvensjonen. I skyggerapporten skal det sivile samfunn fremheve utfordringer og foreslå konkrete anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre for å oppfylle sine forpliktelser etter konvensjonen.

Taushet tar liv-kampanjen

Gjennom Taushet tar liv-kampanjen formidler vi kunnskap om vold i nære relasjoner og dens konsekvenser, for å bekjempe vold og å stoppe partnerdrap. Vi setter søkelys på denne problematikken i sosiale medier, tilbyr kurs til kommuner og fremmer krav til både lokale og nasjonale politiker. Kampanjen er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les mer om kampanjen her

VO-linjen

Krisesentersekretariatet administrerer vold- og overgreplinjen 116 006. VO-linjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hos VO-linjen kan du snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. VO-linjen er døgnåpen, anonym og gratis. Hjelpelinjen er også for personer jobber i hjelpeapparatet og voldsutsattes pårørende.

Les mer om VO-linjen her

ROSA

Krisesentersekretariatet administrerer hjelpetiltaket ROSA, som gir beskyttelse, bistand og veiledning til personer som er utsatt for menneskehandel. ROSA er et landsdekkende tilbud, og tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge. I den perioden kvinnene bor i regi av ROSA, får de tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter. ROSA har en en nasjonal døgnåpen telefonlinje, 22 33 11 60, for hjelp og veiledning til personer som er utsatt for alle former for utnyttelse til menneskehandel.

Les mer om ROSA her

Forskning og referansegrupper

Krisesentersekretariatet jobber for at det skal forskes mer på vold i nære relasjoner og at kunnskap om dette skal danne grunnlag for beslutningstakere.

Sammen med NMBU veterinærhøgskolen og Dyrebeskyttelsen Norge utfører vi forskningsprosjektet «Se sammenhengen». Prosjektet har til hensikt å sette ulike hjelpeinstanser bedre i stand til å identifisere sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, bistå ofre for vold der slike sammenhenger identifiseres, og bedre kommunikasjonen mellom- og varslingsrutiner og andre tiltak fra ulike hjelpeinstanser.

Hvert år deltar Krisesentersekretariatet i ulike referansegrupper relatert til krisesentertilbudet og arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vi er representert i Forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, Likestillings og diskrimineringsutvalgets brukerutvalg, Nettverksgruppen «Eldrevold», Referansegruppa for forskningsprogram om vold i nære relasjoner, og Referansegruppa for nasjonal statistikk fra krisesentertilbudet.

Sammen er vi sterke

Krisesentersekretariatet jobber sammen med andre organisasjoner for å fremme tiltak mot vold i nære relasjoner og vold mot kvinner. Vi er medlemmer av Rød Knapp-alliansen «Stopp vold mot kvinner», Women Against Violence Europe (WAVE), Norges kvinnelobby og Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. I tillegg har vi et tett samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les mer om våre samarbeidspartnere her