Samarbeidspartnere

Krisesentersekretariatet (KSS) har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom disse nettverkene utveksles erfaringer, kunnskap og kompetanse om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 


Women Against Violence Europe

Krisesentersekretariatet er medlem av Women Against Violence Europe (WAVE). WAVE bistår med informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring blant europeiske krisesenterorganisasjoner.

Krisesentersekretariatet rapporterer årlig til WAVEs landrapport som skildrer voldsutsatte kvinners situasjon i europeiske land. Arbeidet med rapporteringen består av innsamling av data om juridiske rettigheter og lovverk, omfang og statistikk på vold mot kvinner, voldsutsattes tilgang til ulike tjenester, og situasjonen for særlig sårbare grupper kvinner.


Norges kvinnelobby

KSS er medlem av Norges Kvinnelobby. Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser.


Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

KSS er medlem av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål FOKUS. FOKUS er en paraplyorganisasjon for over 50 medlemsorganisasjoner som alle deler det samme målet: Å styrke kvinners makt, muligheter og rettigheter i verden.

FOKUS består av ulike typer kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund og solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjonene i FOKUS har ulik størrelse, sammensetning, livssyn, innsatsområder og politisk og kulturelt ståsted, men samtidig en felles forståelse for at organisering og styrking av kvinneorganisasjoner er avgjørende for utviklingen av en mer likestilt verden.


Likestillings- og diskrimineringsombudet

Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har siden 2014 hatt årlig samarbeid om kampanjen Taushet tar liv.

/ Filmer fra kampanjen


Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner

Mange hundre tusen nordmenn bærer en rød knapp som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. 

Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Reform (Ressurssenter for menn), JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og Digni står bak kampanjen. 

Et av målene med kampanjen er å få så mange som mulig til å bære knappen for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. 

/ Stopp vold mot kvinner!