Rød knapp til Storinget

 

Forrige uke sendte Rød Knapp-alliansen ut følgende brev til representanter på Stortinget:

Til representantene på Stortinget

En rød knapp som viser vilje til å bekjempe VOLD MOT KVINNER

Vedlagt oversendes en rød knapp. Alle som bærer knappen er ambassadører for Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER. Vi håper at du som stortingsrepresentant vil bære knappen og med det synliggjøre at du vil vise vilje – personlig og politisk – til å bekjempe vold mot kvinner.

Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, utsettes mange mennesker hver dag for vold og seksuelle overgrep. Rapporter viser at det i all hovedsak er kvinner og barn som utsettes for den grove og farlige volden. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under konstante trusler mot sitt liv. At volden har både kortsiktige og langsiktige skadevirkninger for de utsattes livskvalitet og psykiske helse, medfører at deres muligheter til aktivt å delta i samfunnet svekkes. Dette gjelder både på den private arena og i arbeidslivet. I tillegg viser en studie fra 2012, der de samfunnsøkonomiske kostnadene er beregnet, at vold i nære relasjoner koster mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. De konkluderte med at tapt arbeid var den største kostnaden for samfunnet.

Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. Vi håper du også gjør det. Rødt er valgt fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: • Rettigheter • Hjelpetilbud • Forebygging • Forskning

Volden er ikke et kvinneproblem, det er et menneskerettsproblem, et samfunnsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et juridisk problem og et folkehelseproblem. Tiden er overmoden for å bekjempe vold og undertrykking av kvinner i «verdens beste land å bo i». Vi trenger holdningsendringer og vi trenger handling!

Vi håper å se deg med rød knapp!

 

Vennlig hilsen

På vegne av styringsgruppa

Rød knapp-kampanjen, Stopp vold mot kvinner

13 315 kommentarer til «Rød knapp til Storinget»