Oppretter landsdekkende hjelpelinje for vold- og overgrepsutsatte

1.oktober 2019 lanserer Krisesentersekretariatet Norges første landsdekkende hjelpelinje for volds- og overgrepsutsatte – Vold- og overgrepslinjen. 

Krisesentersekretariatet har blitt bevilget midler av Justis- og beredskapsdepartementet til å opprette Norges første nasjonale hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Hjelpelinjen er en del av regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022.

Krisesentersekretariatet har lenge sett at vi trenger et lavterskeltilbud for de utsatte som mangler begrep på hva de er utsatt for, og som ikke identifiserer seg med målgruppen for tiltakene som finnes. Hjelpelinjen er derfor en viktig satsing på voldsfeltet i Norge og vil bidra til at flere voldsutsatte kan søke hjelp og ikke lenger må stå utrygge og alene innenfor hjemmets fire vegger.

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for alle som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep. Hjelpelinjen retter seg også mot voldsutsattes venner og familie og hjelpeapparat som kommer i kontakt med personer utsatt for vold. Linjen er døgnåpen, gratis og helt anonym og skal betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter.

Publisert 29.08.19