Krisesenterbrukeren i sentrum

Illustrasjonsbilder Krisesentersekretariatet. Fri bruk til Krisesentersekretariatet informasjonsarbeid.

Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 har enstemmig vedtatt å minne krisesentrene om våre verdier og forpliktelser ovenfor krisesenterbrukere. Våre verdier er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag.

Ved å sette brukerne i sentrum bidrar vi til bedre kvalitet på hjelpen vi yter til den enkelte. Vi fremmer her åtte antall sentrale punkter som tar utgangspunkt i Krisesentersekretariatets medlemsavtaler og verdidokument.

 1. Krisesentrene skal være et gratis lavterskeltilbud. En bruker skal møtes uten krav om timebestilling, henvisning eller sikkerhetsvurdering foretatt av politiet.
 2. En bruker kan fritt velge hvilket krisesenter den vil benytte seg av. Ingen skal avvises.
 3. En brukers holdninger og valg av livsstrategier skal respekteres uansett etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning.
 4. Lengden på oppholdet ved krisesenteret skal tilpasses den tiden det tar å gi brukeren støtte i forhold til andre nødvendige hjelpetiltak, og få på plass nødvendig hjelp for reetablering.
 5. Krisesentertilbudet bør ta i bruk brukermedvirkning i form av brukerevalueringer, brukerutvalg og lignende. Dette vil bidra til at brukerne får mer myndighet over eget liv.
 6. En bruker er etter Krisesenterloven kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi minner om at krisesentertilbudet plikter å ivareta personer utsatt for voldtekt, eller menneskehandel innen prostitusjon eller andre seksuelle former.
 7. Brukere skal ha et likeverdig krisesentertilbud. Alle skal sikres tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte voldsutsatt.
 8. En bruker skal ha et krisesentertilbud uavhengig av oppholdsstats i Norge. Det gjelder brukere med midlertidig opphold, asylsøkere, eller brukere uten lovlig opphold i landet.


Publisert: 23.05.2017

 

11 897 kommentarer til «Krisesenterbrukeren i sentrum»

 1. Tilbaketråkk: chloroquine covid-19
 2. Tilbaketråkk: doctor7online.com
 3. Tilbaketråkk: levitra generic