Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten

Illustrasjonsbilder Krisesentersekretariatet. Fri bruk til Krisesentersekretariatet informasjonsarbeid.

Krisesentersekretariatet har levert innspill til utredning om kompetansebehov i barnevernstjenesten. Utredningen gjennomføres av BUFDIR på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og vil beskrive hvilken kompetanse barneverntjenesten bør besitte og hvilken kompetanse tjenesten må ha tilgang til.

Hvert år bor mellom 1600 til 2000 barn ved norske krisesentre. Krisesentrene har bred kompetanse når det gjelder barn som har levd med vold i familien. Krisesentrene representerer et vindu av muligheter til å forbedre voldsutsatte barns liv, samt en anledning til å hjelpe barnet til å kunne bli en voksenperson med god livskvalitet, uten vold og overgrep.

Krisesentrene har ulik erfaring med barnevernet, både vedrørende kompetanse og hvordan de følger opp familier som har vært utsatt for vold. Krisesentrene ser viktigheten og nødvendigheten av å ha fagkunnskap om vold i nære relasjoner. Hvilke mekanismer trer i kraft, og hva er konsekvenser av vold på kort og lang sikt? Vold i nære relasjoner er et omfattende og krevende fagfelt og det er helt klart behov for økning i kompetansen rundt dette. Les Krisesentersekretariatets innspill her:

Innspill kompetansebehov i barnevernstjenesten juni 2017

Publisert: 26.06.2017

14 342 kommentarer til «Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten»