Arbeid internasjonalt

Krisesentersekretariatet bidrar til det globale arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Arbeidet skjer i samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter.


Globalt solidaritetsarbeid er viktig i kampen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Gjennom deltagelse i internasjonale prosjekter og konferanser ser vi viktigheten av å ha en arena der kvinneorganisasjoner deler erfaringer og kompetanse som hvert enkelt land har opparbeidet seg. 

Krisesentersekretariatets mål i det internasjonale samarbeidet er å styrke kvinners organisering og deltagelse. En styrket kvinnebevegelse gir mer kunnskap om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og bidrar til at kvinners menneskerettigheter aktualiseres.


Besøk fra andre land

Krisesentersekretariatet har årlig besøk av kvinneorganisasjoner, byråkrater og politikere fra andre land. Målet med besøkene er å få et innblikk i de norske krisesentrene og organisasjonens arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og menneskehandel.

Krisesentersekretariatet er en del av norsk sivilt samfunn og har en viktig rolle i pådriverarbeidet overfor norske myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi er opptatt av å formidle denne pådriverrollen til våre utenlandske gjester.


Nettverk

Krisesentersekretariatet jobber for å fremme internasjonal solidaritet og for å tilegne seg kunnskap, forståelse og økt kompetanse om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Organisasjonen samarbeider tett med krisesenter og krisesenterorganisasjoner i andre land. Krisesentersekretariatet er en del av det europeiske nettverket Women Against Violence, Europe (WAVE), det nordiske krisesenternettverket Nordiske Kvinner Mot Vold (NKMV) og Feministisk Nettverk Norden (FNN).


Partnere

Krisesentersekretariatet har lenge samarbeidet med partnerorganisasjoner over hele verden.

Sør-Afrika

Masimanyane Women’s Support Centre i Sør-Afrika har vært Krisesentersekretariatets partnerorganisasjon i 16 år. Samarbeidet har bestått i informasjonsutveksling mellom organisasjonene.

Les mer om organisasjonens samarbeid i Sør-Afrika:


Kypros

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i 14 land i Europa. Støtten skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Gjennom EØS-midlene er det opprettet 27 programmer, og bekjempelse av vold i nære relasjoner er at av disse. Krisesentersekretariatet var norsk partner, og skulle samarbeide om opprettelse av et krisesenter for kvinner og barn på Kypros.

Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (SPAVO) var Krisesentersekretariatets samarbeidspartner. Det overordnede målet med samarbeidet var å bygge et godt krisesentertilbud samt å utveksle erfaringer i arbeidet med å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Prosjektet jobbet med rettighetsinformasjon for å øke bevisstheten om tematikken, samt hvor en kan søke hjelp.

Les mer om organisasjonens samarbeid på Kypros

Estland

Estland er et av de 14 landene som har fått økonomisk støtte gjennom EØS-midlene, som er Norges bidrag for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og har som mål å styrke det sivile samfunn. Det ble gjennomført en konferanse mellom organisasjonene i Estland og etater og organisasjoner fra Norge i Tallinn. Målet var å se på muligheten for samarbeid. Både Krisesentersekretariatet ROSA-prosjektet ved deltok.

Krisesentersekretariatet har I flere år hatt et godt samarbeidet med paraplyorganisasjonen The Estonian Women´s Shelters Union (EWSU). Organisasjonen inngikk derfor en avtale om og samarbeide for å styrke kompetansen for ansatte ved krisesentrene og hjelpeapparatet, samt utvikle flere tjenester for voldsutsatte. Det ble gjennomført et seminar i Tallinn og flere ansatte ved krisesentrene dro på studietur til Norge for å hospitere ved noen av de norske krisesentrene.