Innspill om likestilling til regjeringen Solberg II

menneskerettigheter

Krisesentersekretariatet er medlem av Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg. Utvalget er ombudets arena for erfaring- og kunnskapsutveksling med sivilt samfunn om diskriminering. Utvalget har skrevet innspill til ambisjoner som regjeringen bør ha med seg inn i perioden 2017-2021.

Vi som står bak dette innspillet, har bred og lang erfaring og kompetanse på likestillings- og diskrimineringslovens vernede diskrimineringsgrunnlag – alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og andre vesentlige forhold.

Frihet fra diskriminering, trakassering og vold er grunnleggende rettigheter i et trygt og demokratisk samfunn. Norge trenger derfor en tydelig og helhetlig politikk mot diskriminering og for økt likestilling mellom ulike grupper. Handlingsplanen mot antisemittisme og strategien mot hatytringer er eksempler på viktige tiltak fra forrige regjeringsperiode.

Vi oppfordrer regjeringen til å videreføre likestilling som eget innsatsfelt. Samtidig ber vi også regjeringen om å sikre at konkrete innsatser for likestilling og mot diskriminering i all sektorpolitikk. Når vi ber om at dette gis en sterk forankring i regjeringsplattformen, er dette fordi likestilling tilsynelatende er alles jobb, men ingens ansvar.

I dokumentet følger felles innspill til ambisjoner vi mener regjeringen bør ha med seg inn denne perioden. Innspillene er basert på en gjennomgang fra mange i organisasjonslivet om viktige likestillingsutfordringer som Norge står overfor. Vi er klar over at dette er en omfattende og sammensatt liste, og likevel er den ikke uttømmende. Hensikten for oss er skape oppmerksomhet for å få flere effektive virkemidler som vil bringe likestillingsarbeidet fremover. Vi håper regjeringen kan dra nytte av dette felles initiativet.

I dokumentet, under Justis, er det flere innspill til regjeringen som berører krisesentrenes eksistens og arbeid. Les dokumentet her:

Innspill om likestilling til regjeringen Solberg II 2017-2021

 

Publisert 04.10.17

14 313 kommentarer til «Innspill om likestilling til regjeringen Solberg II»