Høringssvar – sikkerhet ved krisesentertilbudene

hoeringer

Krisesentersekretariatet har sendt svar på høring om «Utkast til forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet»

Krisesenterlovens formål er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I tråd med krisesenterlovens § 2, «Krav til krisesentertilbodet», kan departementet gi ut forskrift med krav om fysisk sikring av lokale. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor sendt ut forslag om forskrift med krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet på høring.

Krisesentersekretariatet har kommentert selve forslaget på bakgrunn av at flere krisesentre har meldt om at veilederne som er gitt ut etter at krisesenterloven ble innført i 2010 om sikkerhet, faglig innhold og kvalitet i krisesentertilbudet, er langt på vei meningsløse så lenge det ikke følger midler med. De har erfart at kommunene er motvillige til å gjøre bevilgninger når tiltak ikke er lovfestet eller lovpålagt. Dette medfører at vi er positive til en forskrift med krav til fysisk sikring av lokaler i krisesentertilbudet. Forskriften som beskrevet i høringsnotatet, fremstår som en utfyllende forskrift som ivaretar mange viktige hensyn, og ganske spesifikt innhold. Sikkerhet er en vesentlig del av krisesentrenes funksjon og vesentlig del for å ivareta brukene. I tillegg er det en viktig del for å ivareta ansattes sikkerhet.

Samtidig ønsker vi å understreke viktigheten av tilstrekkelige økonomiske rammer, da en slik forskrift vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser. KSS mener at en forutsigbar og stabil økonomi er nødvendig for krisesentrene. KSS anmoder om å øremerke midler slik at kommunene har mulighet til å imøtekomme forskriftens krav om fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet og krisesenterlovens krav om et helhetlig og likeverdig tjenestetilbud. For å imøtekomme krisesenterlovens krav om et helhetlig og likeverdig krisesentertilbud ber vi i tillegg om at det utarbeides en bemanningsnorm om hva som er forsvarlig bemanning ved et krisesenter. En slik bemanningsnorm skal da være likeverdig for tilbudet for kvinner, barn og menn.

Her kan du lese vårt høringssvar i sin helhet: Høring vedrørende utkast til forskrift til fysisk sikring av lokale krisesentertilbud 2016

13 556 kommentarer til «Høringssvar – sikkerhet ved krisesentertilbudene»