Høringssvar – ny barnevernslov

01

Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk.

  • Krisesentersekretariatet er positiv til at utvalget har vektlagt barns rett til medvirkning og prinsippet om barns beste, for å sikre at barns beste blir underlagt en grundig vurdering.
  • Krisesentersekretariatet er positive til at barnevernstjenesten skal være tilgjengelig til enhver tid for gjennomgang av meldinger om bekymring for barn og at det foreslås lovfestet at kommunen har ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og sørge for at kommunenes tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet.
  • Krisesentersekretariatet er positive til utvalgets forslag om at barnevernsloven bør bli en rettighetslov etter anbefalinger fra FNs barnekomite. Det understrekes av utvalget at det er barna selv som innehar disse rettighetene, ikke foreldrene eller andre.

 

Barn har rett på omsorg og beskyttelse til enhver tid, uansett hvem som har omsorgen og foreldreansvaret. I høringen er bestemmelsen om barnets rett til omsorg og beskyttelse presisert ved at det lovfestes at barn «bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie», i tillegg til at det er inntatt et uttrykkelig forbud mot vold mot barn. Etter FNs barnekonvensjon art. 19 skal staten beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling forsømmelse eller utnytting. Barnets beste skal alltid komme først i alle situasjoner, over alt.

Krisesentersekretariatet ønsker å påpeke at barnevernmeldinger sendt fra krisesentrene, fortsatt blir henlagt av barnevernet uten tiltak etter ferdigstilt undersøkelse.
Krisesentrene representerer et vindu av muligheter til å forbedre et voldsutsatt barns liv, samt en anledning til å hjelpe barnet til å kunne bli en voksenperson med god livskvalitet, uten vold og overgrep. Hvert år bor mellom 1600 til 2000 barn ved norske krisesentre. Det viktigste for barna er at volden tar slutt.

Les vårt høringssvar her

Publisert 09.02.2017

13 879 kommentarer til «Høringssvar – ny barnevernslov»