Håndtering av personopplysninger ved norske krisesentre

samuel-zeller-118195 (640x427)

Krisesentersekretariatet har innledet samarbeid om rådgivning for å klargjøre utfordringer knyttet til håndtering av personopplysninger ved norske krisesentre. Ny rapport synliggjør hvilke utfordringer krisesentrene står overfor, og hvordan det kan jobbes videre for å løse disse.

Krisesentersekretariatet har ved flere anledninger siden krisesenterloven ble vedtatt i 2010 belyst utfordringer og arbeidet for å klargjøre hvilke regler ansatte ved norske krisesentre skal forholde seg til for å ivareta brukernes rettigheter og oppfylle lovpålagte krav til dokumentasjon.

Krisesenterloven pålegger ikke krisesentrene journalplikt, men krav til helhetlig oppfølgning av den enkelte bruker, samarbeid med øvrig tjenesteapparat, krav til internkontroll og krav til trusselvurderinger for enkeltbrukerne. Dette gjør det nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere tjenesteutøvelsen. Veileder til krisesenterloven beskriver at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften regulerer registrering og oppbevaring av personopplysninger, likevel er det i praksis mye uklarhet knyttet til håndtering og dokumentasjon ved krisesentrene.

Ulike lover som til dels er motstridende gjør håndtering av dokumentasjon til et komplekst område som krever gjennomgang for å sikre at det er klart for alle involverte hvordan de registrertes rettigheter ivaretas på best mulig måte. Et viktig perspektiv i dette arbeidet er også å vurdere hvilke forberedelser som er nødvendige for å tilfredsstille nye lovkrav som følge av GDPR (General Data Protection Regulation) som trer i kraft i mai 2018.

Krisesentersekretariatet ser behov for å utrede egen forskrift eller veiledning knyttet til dokumentasjon ved norske krisesenter.

 

Publisert 27.09.17

 

14 147 kommentarer til «Håndtering av personopplysninger ved norske krisesentre»