Fjern skammen- rettsikkerhet nå!

skjermbilde

I Norge 2016 er voldtekt fremdeles en stor trussel, særlig mot unge kvinner. Samtidig er det anslagsvis under 1 % av gjerningspersonene som blir domfelt. I Norge 2016, stilles det fremdeles spørsmål om den utsattes ansvar ved voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er uforståelig at vi ikke har kommet lenger! LO og Krisesentersekretariatet fremmer nå krav om rettsikkerhet og et styrket hjelpetilbud for volds- og overgrepsutsatte. Vi krever også økte ressurser til arbeidet for å senke terskelen for å søke hjelp og fjerne skam og tabuer rundt vold og overgrep.

Å anmelde en voldtekt krever mot, og krisesentrene har erfart at terskelen for å anmelde overgrep er svært høy. Rettssaken er en stor påkjenning, og kvinner gjenopplever overgrepet og flere føler rettsprosessen som ydmykende. Når overgriper frikjennes, opplever den voldsutsatte dette som et stort svik fra samfunnet. Dette har ført til at mange kvinner ikke har tillit til rettsapparatet.

I forbindelse med årets internasjonale kampanje mot vold mot kvinner fremmer LO og Krisesentersekretariatet følgende krav:
——
Overgrepsmottakene må lovfestes med nasjonale retningslinjer for finansieringen. Det må gis gratis oppfølging hos helsepersonell uten at utsatte må stå på venteliste.
——
Informasjon om rettigheter og aktuelle hjelpetilbud må være tilgjengelig, forståelig og relevant for utsatte.
——
For å bedre rettssikkerheten er det nødvendig med økt satsning på kompetanse og bedre organisering og prioritering i politi- og rettsapparatet. Hjelp og etterforskning ved vold og overgrep kan ikke være avhengig av tid, sted eller hvilke personer som er på vakt.
——
Straffesaksbehandlingen i voldtektssaker må styrkes i politiet og påtalemyndigheten. De nye politidistriktene må sette av en gruppe etterforskere som skal jobbe med voldtektssaker, egne overgrepssteam.
——
Krisesentrene er viktige hjelpetilbud og rådgivningsinstanser for volds – og overgrepsutsatte. Krisesentrene må sikres tilstrekkelige og forutsigbare ressurser. Nærhet til krisesentertilbudet er viktig for at voldutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø.
——
Det må tilrettelegges for et bedre samspill mellom kommunene og krisesentrene i arbeidet med å følge opp volds- og overgrepsutsatte. Vi etterlyser øremerkede stimuleringsmidler til dette arbeidet og til å følge opp handlingsplanene.

Les mer i årets kampanjebrosjyre

Publisert: 23.11.2016

14 020 kommentarer til «Fjern skammen- rettsikkerhet nå!»