Etiske retningslinjer

ER

Krisesentersekretariatet har redigert og utarbeidet nytt hefte med etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i krisesentertilbudet.

Dette dokumentet omhandler vår ideologi, våre verdier, normer og holdninger og er tuftet på plattformen fra 1982 for Krisesenterbevegelsen, og på lov om kommunale krisesentertilbud fra 2010.

Etiske retningslinjer forplikter og skal hjelpe oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse i møte med mennesker. Målet er større bevissthet og bedre kvalitet på hjelpen vi yter til den enkelte, samt forbedring av metodene vi bruker i dette arbeidet. Overordnet mål er respekt for voldsutsattes verdighet, og deres rett til å ta egne beslutninger.

Vold i nære relasjoner er en alvorlig trussel mot liv og helse. Vold i nære relasjoner rammer både kvinner, menn og barn. Kvinner er i vesentlig større grad enn menn utsatt for den mest alvorlige volden, der bruk av psykisk og fysisk vold over tid ofte kan være en del av et mer omfattende makt- og kontrollregime. I sin ytterste konsekvens kan vold i nære relasjoner føre til tap av menneskeliv. Vold i nære relasjoner skal forebygges og motarbeides. Det finnes mange former for vold. Volden kan for eksempel være fysisk, psykisk, materiell, seksuell, økonomisk, latent, digital og strukturell. Vold i nære relasjoner er et sammensatt fenomen som spenner fra enkelthendelser til langvarig og omfattende mishandling.

Etisk råd

Etisk råd skal, med utgangspunkt i vedtatte etiske retningslinjer for Krisesentersekretariatet, bidra til å sikre høy etisk bevissthet blant medlemmene i organisasjonen, blant annet ved å drøfte problemstillinger og dilemmaer knyttet til etikk og omdømme. Rådet er et forum som kun gir råd og/eller anbefalinger til medlemssentrene eller kontaktutvalget ut fra brudd på retningslinjene eller mistanke om det.

Brukere av medlemssentre eller medlemmer av Krisesentersekretariatet har anledning til å melde inn saker for rådet. Rådet kan, hvis de finner det nødvendig, ta opp saker på eget initiativ.

 

Publisert 18.12.17

13 990 kommentarer til «Etiske retningslinjer»