Verdier og etikk

Krisesentersekretariatet skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid.

/ Om KSS


Krisesentrene er et lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn. Krisesentrene stiller derfor ingen krav til timebestilling eller henvisning.

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt. Arbeidet foregår på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Det innebærer at brukerens holdninger og valg av livsstrategier blir respektert – uavhengig av etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning.


Etiske retningslinjer for krisesentrene tilknyttet Krisesentersekretariatet

Etiske retningslinjer forplikter og hjelper oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse i møte med mennesker. Målet er større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen som ytes til den enkelte, samt forbedring av metodene som brukes i dette arbeidet.


Etisk råd

Etisk råd er et rådgivende organ underlagt Krisesentersekretariatet, og arbeider i henhold til vedtatte etiske retningslinjer. Målet er å sikre høy etisk bevissthet blant medlemmene i organisasjonen

Hva gjør Etisk råd:

  • Gir råd til krisesentrene i etiske dilemmaer
  • Drøfter saker som angår hvordan brukere av krisesentrene blir ivaretatt, etter lov om kommunale krisesentertilbud
  • Rådet kan på eget initiativ ta opp spørsmål knyttet til omdømme for krisesentrene som er medlem av Krisesentersekretariatet

Opplever du etiske utfordringer? Brukere av medlemsentrene og medlemmer kan melde inn saker for rådet. Vi vil gjerne hjelpe deg. Send en e-post til Hanne Beate Stenvaag, leder av Etisk råd, dersom du vil melde inn saker: hanne.beate.stenvaag@tromso.kommune.no

Medlemmer av Etisk råd: 

  • Leder: Hanne Beate Stenvaag, Krisesenteret for Tromsø og omegn 
  • Nestleder: Marianne Ulven Solli, Gjøvik Krisesenter IKS
  • Marie Lindèn, Krise- og incestsenteret i Fredrikstad 
  • Maj-Christel Skramstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet 
  • Marte T Bye, Likestillingssenteret KUN

Dokumenter for nedlasting
Verdidokument
Etiske retningslinjer