Bli medlem!

Støtt arbeidet – bli medlem!

Vil ditt krisesenter bli medlem?

Krisesentersekretariatet (KSS) er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge. KSS arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Et av våre hovedmål er å synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke retten til et liv uten vold.

KSS strategi for 2019:

 • Bidra til at krisesentrene utvikler helhetlige og likeverdige tjenester
 • Være en tydelig og troverdig part i forhandlinger om nye driftsavtaler
 • Synliggjøre verdien av medlemskap for krisesentrene
 • Være pådriver for krisesentrenes og voldsutsattes rettigheter
 • Bidra til at krisesentrene blir mer bærekraftige
 • Tydeliggjøre krisesentrenes identitet og rolle
 • Delta aktivt i debatter på våre utvalgte satsningsområder
 • Skape relevante møteplasser for krisesentrene
 • Øke medlemsmassen til KSS
 • Utvikle en fleksibel organisasjon som møter krisesentrenes og voldsutsattes behov
 • Ivareta krisesentrenes interesser og tilby spisskompetanse på utvalgte områder

Hvorfor bli medlem av KSS?

Vi støtter deg i rollen som tilbyder av krisesentertjenester. Vi kan også jobbe for at senteret skal få bedre rammevilkår. Vi er krisesentrenes og voldsutsattes talerør utad. Vold, menneskehandel og overgrep i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem og en alvorlig menneskerettslig utfordring, både for den enkelte, men også for samfunnet. Vi prioriterer denne problematikken høyt og jobber for at alle skal leve et verdig liv uten vold. Vi gir voldsutsatte en stemme og bryter tausheten!

Forskjellen vi gjør

Sammen forsvarer vi rettigheter, redder liv og beskytter verdigheten til voldsutsatte.

Krisesentrene møter hvert år hundrevis av voldsutsatte som har fått skader både på kropp og sjel, i Norge, i fredstid, i hjemmet, av en de står nær. Nærmere 62 000 kvinner, 907 menn og 45 000 barn har hatt et opphold på krisesentrene de siste 25 årene. Her får overgrepsutsatte hjelp og beskyttelse og et rom hvor de kan være i fred fra vold. Krisesentrene har den viktigste rollen i arbeidet med å realisere kvinner, menn og barns grunnleggende menneskerett til et liv uten vold og overgrep.

Krisesentersekretariatet jobber med å påvirke politikere og myndigheter slik at de tar beslutninger som er til det beste for voldsutsatte voksne og barn og for at alle voldsutsatte skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Krisesentrene er viktig hjelpe- og beskyttelsestilbud for voldsusatte. Vi er derfor krisesentrenes talerør, slik at deres stemme blir hørt av beslutningstakere. Vi støtter krisesentrene slik at de skal bli i stand til å fremme saker om vold og overgrep i sine lokalsamfunn og holde lokale myndigheter ansvarlig for å overholde internasjonale avtaler og lover som beskytter voldsutsatte.

Les mer om vårt arbeid

Hvilke fordeler gir KSS?

 • Vi gir råd og veiledning
 • Vi gir raske svar på spørsmålene dine rundt lover og regelverk
 • Vi tilbyr kurs og temadager som er skreddersydd for ditt krisesenter
 • Vi tilbyr veiledning og råd i etiske problemstillinger gjennom Etisk råd
 • Vi er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift som tilbyr tariffavtaler som sikrer ansatte gode vilkår

Hvilke fordeler gir KSS som INTERESSEORGANISASJON?

 • Vi jobber med myndighetene for å bedre medlemmenes rammevilkår
 • Vi har egne faglig utvalg/ressursgrupper
 • Vi har tilgang på faste møter med regjeringen samt tunge beslutningstagere i det politiske miljøet
 • Gjennom Violence Against Women Europe (VAWE), Norges Kvinnelobby og FOKUS Forum for kvinner og Utviklingsspørsmål har vi gode nettverk og påvirkningskanaler nasjonalt og inn mot Europarådet, EU-systemet og FN-systemet

Hvilke fordeler gir KSS som MEDLEMSORGANISASJON?

 • Vi er faglig gode på tematikken vold mot kvinner, menneskehandel og vold i nære relasjoner
 • Vi gir råd som er tilpasset krisesentertilbudet
 • Vi har ulike nettverk der medlemmene deler erfaringer på tvers
 • Vi tilbyr skreddersydde kurs, konferanser og andre medlemstilbud
 • Vi tilbyr gratis informasjonsmateriell og kampanjemateriell
 • 10 % rabatt på treningsavgift på SATS for ansatte ved krisesenteret

BLI MEDLEM 

Som medlem støtter du:

Som medlem støtter du retten til et liv uten vold og overgrep.

 • Beskytter verdigheten.
  Det gjør det mulig for oss å bidra til at de som er utsatt for vold og krenkelser, gis mot, myndighet og mulighet til å håndtere sine og eventuelle barns livssituasjon. Sammen står vi side om side med voldsutsatte i det de gjenvinner håp og trygghet.Les mer om våre verdier
 • Redder liv.
  Det gjør det mulig for oss å gi voldsutsatte voksne og barn trygghet, beskyttelse og en vei ut av et liv med vold og overgrep.Les mer her
 • Forsvarer rettigheter.
  Det gjør det mulig for oss å påvirke politikere og myndigheter slik at de tar beslutninger som er til det beste for voldsutsatte voksne og barn og for at alle voldsutsatte skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter.Les mer om vårt arbeid

Har du spørsmål om medlemskap: 

Ta gjerne kontakt med oss på post@krisesenter.com

Slik følger du med i arbeidet!