Ny daglig leder av Krisesentersekretarietet

Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency

Idun Moe Hammersmark, 35 år, er ansatt som ny daglig leder i Krisesentersekreteriatet.

Hun tiltrer stillingen 01.02.20 etter nåværende leder, Tove Smaadahl, som går av med pensjon etter lang og tro tjeneste.

Hammersmark kommer fra jobben som daglig leder i Attac Norge.

Krisesentrene ser frem til et godt samarbeid med Hammersmark i tiden fremover.

Publisert: 09.01.2020

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2020


Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. 

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy, og som har lav inntekt.

Søknadsfristen er 20. januar 2020. Søknad med vedlegg sendes elektronisk til post@sivilrett.no. Søknaden bes merket «tilskudd til spesielle rettshjelptiltak».

Mer informasjon om ordningen finner du her. 

Publisert: 09.12.2019.

Ny undersøkelse: Norske kommuner svikter voldsutsatte

Ny gallupundersøkelse fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at norske kommuner svikter voldsutsatte og har ikke vold i nære relasjoner høyt nok på agendaen.

Siden 2000 er 150 kvinner og 18 menn drept av sine partnere. Ingen av drapene skjer ut av det blå. Noen visste, noen så, noen hørte. Likevel skjedde det. Partnerdrap henger nøye sammen med partnervold. I syv av ti partnerdrap har det vært registrert partnervold før drapet. Tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat.

– Det er et under at ikke flere blir drept. Det er tilfeldig hva slags hjelp kvinner i voldelige forhold får, mener lederen for Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet.

Krisesentersekretariatet gjennomfører i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet den årlige kampanjen «Taushet tar liv». Dette er en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap.

I 2019 er det kommunenes arbeid og tilbud knyttet til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner som er i fokus.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse (TNS Gallup) blant norske kommuner, for å undersøke hva kommunene gjør for å arbeide mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Norske kommuner er menneskerettslig forpliktet til å forebygge og hindre vold i nære relasjoner, og sikre god beskyttelse til voldsutsatte.

– Hjelpen kvinner får er betinget av hvor de bor. Det er helt horribelt. Slik kan det ikke være. Kommunene mangler kunnskap og ressurser for å forebygge vold og hjelpe kvinner i voldelige forhold, sier Smaadahl.

Av kommunenes svar framgår det blant annet at:

 • Kun 3 av 10 kommuner har oversikt over hvor mange som blir utsatt for vold i nære relasjoner eller voldtekt i sin kommune.
 • 37 prosent av kommunene diskuterer sjelden eller aldri vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i politiske fora.
 • Kun halvparten av kommunene har en gjeldende handlingsplan mot vold i nære relasjoner
 • I kun 3 av 10 kommuner var krisesenteret (som gjerne er hovedleverandør av hjelpetiltak til voldsutsatt) aktivt involvert i arbeidet med utvikling av handlingsplanen.
 • Kun 1 av 5 kommuner informerer om hjelpetilbudet til voldsutsatte på andre språk enn norsk
 • Nesten ingen har en egen person, en «voldskooridnator», som har ansvar for kommunens helhetlig innsats og resultater

Les rapporten «Før det er for sent. Stopper vi volden, stopper vi drapene» i sin helhet her. Undersøkelsen ble presentert på åpningsmøtet for årets Taushet tar liv i Oslo rådhus, tirsdag 26. november.

Dette er femte året Taushet tar liv-kampanjen vil bidra til å bekjempe vold og hindre partnerdrap. I år er kommunene og politikere og ledere i hjelpeapparatet nasjonalt og lokalt som må forplikte seg til styrket innsats. Det er utviklet et gratis kurs til kommunale ledere. Det skal gi inspirasjon og konkrete råd om hvordan kommuner kan jobbe effektivt og målrettet med å stoppe vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og hindre partnerdrap.

Taushet tar liv bidrar videre med kunnskapsbygging gjennom sosiale medier. Målet er få folk til å forstå hva vold er, tørre å spørre, og ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen 116 006 dersom de lurer på noe.

Kampanjen er finansiert av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet).

Publisert: 02.12.2019

Vold- og overgrepslinjen 116 006 opplever stor pågang

Vold- og overgrepslinjen 116 006 opplever stor pågang siden åpning 01. oktober. Over 130 voldsutsatte har tatt kontakt med hjelpelinjen siden åpning.

-Responsen har vært over all forventning! I løpet av en måned har allerede 130 personer tatt kontakt med hjelpelinjen. Flere av de som ringer forteller at de aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før, sier Sara Bondø, prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen.

Tall etter den første måneden viser at det først og fremst er voldsutsatte selv som tar kontakt med hjelpelinjen, men det har også kommet henvendelser fra hjelpeapparat og pårørende.

-Dersom vi sammenligner oss med lignende tjenester i andre land, kan vi se for oss en økning i antall samtaler når linjen blir mer kjent for folk flest, sier Sara Bondø.

Vanskelig å fortelle om vold

For mange er det vanskelig å fortelle noen om volden, og dette fører til at volden er en hemmelighet de lever med i mange år. Man blir også redd for at volden skal bli enda mer alvorlig hvis noen får vite om det.

Mange forteller at de skammer seg fordi de blir utsatt for vold.  Flere av de som tar kontakt med hjelpelinjen har blitt overbevist av voldsutøver om at det er seg det er noe galt med, og sier at «han er jo egentlig snill, og hadde ikke jeg provosert han så hadde han kanskje ikke slått meg».

-Det er derfor veldig fint at de ringer til oss for en samtale, da kan vi få kommuniser at det er aldri er din feil, det er aldri for sent og det er alltid hjelp å få, sier Sara Bondø.

1.oktober 2019 ble Vold- og overgrepslinjen 116 006 åpnet av statsminister Erna Solberg. Hjelpelinjen ble opprettet med bakgrunn i et behov for et lavterskeltilbud til voldsutsatte som av ulike grunner ikke tar kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet.

Om Vold- og overgrepslinjen 116 006

 • Nettside: volinjen.no
 • Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt. Helt gratis.
 • Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.
 • Vi som svarer hjelpelinjen jobber daglig med disse spørsmålene og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.
 • Vår oppgave er å lytte og gi deg hjelp, slik at du kan forandre din situasjon og komme deg videre.
 • Hjelpelinjen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt.

Publisert: 01.11.2019

Vold mot barn må tas på alvor

De nordiske landene prioriterer ikke vold mot barn tilstrekkelig. Krisesentrene erfarer at barn ikke får den bistand og beskyttelse de har behov for.

Nordiske kvinner mot vold (NKMV) er et feministisk nettverk bestående av representanter fra krisesentrene og frivillige organisasjoner som jobber for voldsutsatte og deres barn i Norden. Nettverket holdt sin 25. konferanse i København, hvor LOKK var vertskap. 360 representanter deltok, og temaet for konferansen var om barns vilkår i familier med vold i nære relasjoner.

Det er like skadelig for barn å være vitne til vold mot deres primære omsorgsperson, ofte deres mor, som å selv bli utsatt for vold.

NKMV anbefaler følgende for å styrke voldsutsatte barns rettsvern:

 • Barn skal beskyttes mot en voldelig forelder av det av det offentlige system, og en voldelig forelder skal ikke tilkjennes samvær med barn. Når en voldelig forelder blir ilagt besøksforbud må også besøksforbudet gjelde barn.
 • Det skal være fokus på de helsemessige konsekvenser for barn som har vært vitne til og/eller vært utsatt for vold. Traumer følger barna inn i voksenlivet og kan påvirke deres helse resten av livet. Derfor er det viktig å sette inn god hjelp så raskt og tidlig som mulig.
 • I løpet av de siste 25 år har mange kvinner blitt drept av sin mannlige partner eller eks-partner i Norden. Hvor mange barn som har vært vitne til disse drapene eller må leve videre etter at deres mor er blitt drept vet vi ikke. Det er et behov for et særlig fokus på barna, når far har drept mor. Barnas behov bør gå foran alle andre hensyn i slike tilfeller, og det bør være en beredskap som sikrer at dette skjer. Barn overses ofte når volden anmeldes til politiet. De betraktes ikke som ofre, men som vitner.
 • I Norden har vi hatt flere grove tilfeller der far har fått foreldreansvaret etter å ha drept mor foran sine barn. NKMV anbefaler, at det tydeliggjøres i lovgivningen, at en forelder, som har drept den andre forelder, ikke automatisk skal få forelderansvar over barna.

Rapporten ”Seksuelle overgrep mot barn og unge” ble lansert på konferansen, og rapporten anbefaler blant annet at barn og unge skal møtes av voksne som ser, hører og handler. Det skal være systematiske planer på hvordan hjelpeapparatet skal ivareta barn når de får informasjon eller mistanke om at et barn utsettes for seksuelle overgrep.

København, .20-22. september 2019.

Nettverket – NKMV består av:
Danmark: LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Grønland: Krisecentret i Nuuk
Finland: Federation of Mother and Child Homes and Shelters
Færøerne: Kvinnuhúsið – Krisecentret
Island: Stigamot – Uddannelse- og rådgivning for overlevere af seksuelle krænkelser og vold
Norge: Krisesentersekretariatet
Sverige: ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
UNIZON – Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

Publisert: 27.09.2019

Tove Smaadahl tildelt Nordiske Kvinner mot Vold sin ærespris

Vi gratulerer leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl med Nordiske Kvinner mot Vold sin ærespris.

Tove Smaadahl er kjent for sin innsats mot vold mot kvinner. Hun er daglig leder for Krisesentersekretariatet og har vært involvert i å bygge opp et krisesentertilbud i Norge siden tidlig i 1980-årene. Hun var en av initiativtakerne til Indre Østfold krisesenter i 1984, og arbeidet der fram til hun ble ansatt ved Krisesentersekretariatet i 1999.

Tove Smaadahl har i over 20 år vært helt sentral i den nordiske kampen mot vold mot kvinner. Hennes mål og visjon er et Norden, ja en hel verden – uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. En verden der kvinner skal kunne leve i et samfunn som frie, trygge og likeverdige mennesker.

Hun har en sterk rettferdighetssans og møter enhver kvinne med respekt og verdighet. Dersom staten diskriminerer eller lar være å ivareta voldsutsattes rettigheter tar hun kampen på deres vegne. Tove Smaadahl har vært et forbilde for mange og har vært fryktløs og uredd i sitt arbeid mot retten til et liv uten vold.

Tove Smaadahl har vært en motivasjon for mange på feltet i Norden.  Tove er en feminist og idealist, og har et stort hjerte for sine medsøstre.

-Hun har vist et betydelig engasjement for voldsutsatte kvinner utnyttet i prostitusjon til menneskehandel og hun har vært en pådriver for å få opprettet krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus. I 2005 opprettet Tove Smaadahl ROSA-prosjektet, ble det sagt under prisutdelingen.

Tove Smaadahl ble på bakgrunn av sin kunnskap og erfaringer oppnevnt til å sitte i regjeringens Kvinnevoldsutvalg i 2001. Tove ble i 2008 tildelt Zola-prisen for sin innsats mot kvinnemishandling. I 2009 tok hun imot LOs likestillingspris på vegne av Krisesentersekretariatet. I 2012 ble hun tildelt Gina Krog-prisen.

Tove Smaadahl ble velfortjent hedret av lederne, ansatte og frivillige ved krisesentrene i Norden ved festmiddagen ved Nordiske kvinner mot vold sin konferanse i København i helgen.

Vi gratulerer!

Publisert: 23.09.19

Oppretter landsdekkende hjelpelinje for vold- og overgrepsutsatte

1.oktober 2019 lanserer Krisesentersekretariatet Norges første landsdekkende hjelpelinje for volds- og overgrepsutsatte – Vold- og overgrepslinjen. 

Krisesentersekretariatet har blitt bevilget midler av Justis- og beredskapsdepartementet til å opprette Norges første nasjonale hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Hjelpelinjen er en del av regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022.

Krisesentersekretariatet har lenge sett at vi trenger et lavterskeltilbud for de utsatte som mangler begrep på hva de er utsatt for, og som ikke identifiserer seg med målgruppen for tiltakene som finnes. Hjelpelinjen er derfor en viktig satsing på voldsfeltet i Norge og vil bidra til at flere voldsutsatte kan søke hjelp og ikke lenger må stå utrygge og alene innenfor hjemmets fire vegger.

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for alle som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep. Hjelpelinjen retter seg også mot voldsutsattes venner og familie og hjelpeapparat som kommer i kontakt med personer utsatt for vold. Linjen er døgnåpen, gratis og helt anonym og skal betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter.

Publisert 29.08.19

Ella Marie Hætta Isaksen utnevnt som ambassadør for Krisesentersekretariatet

Ella Marie Hætta Isaksen utnevnt som ambassadør for Krisesentersekretariatet
Foto: Mads Suhr Pettersen

Ella Marie Hætta Isaksen er vokalist i bandet ISAK og vant Stjernekamp på NRK i 2018. Ella Marie har selv fortalt sin sterke historie om psykisk og seksuell vold. Hun har et stort engasjement for voldsutsatte, for kvinners rettigheter og for rettighetene til samiske. Hun har vært politisk aktiv siden hun var 13 år og mener at politikk er veien å gå for å skape endring!

– Jeg er beæret over å ha blitt ambassadør for Krisesentersekretariatet og for muligheten til å forsvare og opprettholde voldsutsattes rettigheter og tilgang til lik hjelp for alle, sier Ella Marie. 

– Jeg ønsker å støtte Krisesentersekretariatet med å gi hjelp og beskyttelse til voldsutsatte. Ingen fortjener å bli utsatt for vold, og alle fortjener et liv uten traumer og etterskader av overgrep. 

Over 62.000 kvinner og over 45.000 barn har bodd på krisesentre i Norge de siste 25 årene.  Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Vold og overgrep holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det.

Over 62.000 kvinner og over 45.000 barn har bodd på krisesentre i Norge de siste 25 årene.

Jeg vil ikke fremstå som unik, min erfaring er tvert imot altfor vanlig, sa Ella Marie da hun sto frem med sin egen historie om psykisk og seksuell vold.

Leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, gratulerer Ella Marie Hætta Isaksen med utnevnelsen. Ella har vist at hun har en sterk stemme for samfunnets mest sårbare, og hun utgjør en forskjell for voldsutsatte!

Personlig engasjement
 
Som ambassadør for Krisesentersekretariatet ønsker Ella Marie å bidra til å fjerne skam og skyld hos de som har blitt utsatt for vold, slik at flere søker hjelp.

Selv om statistikker viser at halvparten av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep, ble det eneste krisesenteret som ga et tilbud rettet spesielt mot den samiske befolkningen nedlagt i år. Ella Marie ønsker derfor å rette søkelyset mot rettighetene til samiske voldutsatte.

-Det er uakseptabelt at den samiske befolkningen skal stå uten eget krisesenter, sier Ella Marie.

Krisesentrene redder liv

Ella Marie anbefaler å søke hjelp.

-Det finnes mange sentre rundt om i landet for voldutsatte. Krisesentrene gir voldsutsatte hjelp, beskyttelse og et rom hvor de kan få fri fra vold. Det kan være en veldig tungt å erkjenne for at «jeg trenger hjelp, jeg er i et voldelig forhold». Det er et stort steg å ta, men jeg vil oppfordre alle til å ta det steget, sier Ella Marie. 

Krisesentrene gir voldsutsatte hjelp, beskyttelse og et rom hvor de kan få fri fra vold.

Ella Marie skal holde appell på Krisesentersekretarietets lansering av Norges første nasjonale hjelpetelefon for utsatte for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep – Vold- og overgrepslinjen 116 006. Hjelpelinjen lanseres 01. Oktober 2019.

Publisert 20.08.19

Bekymring for utviklingen av krisesentrene

Krisesentersekretariatets årsmøte 2019 er bekymret for utviklingen av krisesentrene som et lavtelskertilbud. 

Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetiltaket med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesentersekretariatets årsmøte er bekymret for utviklingen av krisesentrene som et lavterskeltilbud og vedtok følgende resolusjon under årsmøtet den 29. april 2019:

Krisesentersekretariatet ønsker regjeringens plattform fra Granavolden under headingen «Likestilling», kulepunkt fem velkommen:
«Evaluere ordningen med overføring av ansvaret for krisesentrene til kommunene og vurdere tiltak som sikrer et godt krisesentertilbud.»

Krisesentersekretariatets årsmøte ber statsråd Kjell Ingolf Ropstad iverksette tiltak for å senke terskelen for målgruppen for krisesentertilbudet, slik krisesenterloven krever.

Krisesentrene møter hvert år hundrevis av voldsutsatte som har fått skader både på kropp og sjel, i Norge, i fredstid, i hjemmet, av en de står nær. Nærmere 62 000 kvinner, 907 menn og 45 000 barn har hatt et opphold på krisesentrene de siste 25 årene. Her får overgrepsutsatte hjelp og beskyttelse og et rom hvor de kan være i fred fra vold. Krisesentrene har den viktige rollen som katalysator for å realisere kvinner, menn og barns grunnleggende menneskerett til et liv uten vold og overgrep.

Krisesentrene har den viktigste rollen i arbeidet med å realisere kvinner, menn og barns grunnleggende menneskerett til et liv uten vold og overgrep. 

En hensikt med krisesenterloven har vært å sikre at krisesentertilbudet fortsetter å være et lavterskeltilbud over hele landet. I dette ligger blant annet at voldsutsatte ikke skal trenge henvisning for å kunne oppsøke tilbudet, at tilbudet skal være gratis og døgnåpent, og at tilbudet ikke må ligge så langt unna der man bor at avstanden i seg selv utgjør et hinder for å bruke det. Alle voldsutsatte som trenger et krisesentertilbud, skal få det, uavhengig av kommunetilhørighet eller oppholdsstatus etter utlendingsloven. Det innebærer også at voldsutsatte med tilleggsproblematikk har rett til et krisesentertilbud eller tilsvarende tilbud.

Alle voldsutsatte som trenger et krisesentertilbud, skal få det, uavhengig av kommunetilhørighet eller oppholdsstatus etter utlendingsloven.

Gjennom krisesenterloven ble kommunene stilt fritt til å organisere tilbudet slik de selv ønsket. Vi ser en klar utvikling at flere av kommunene overtar driften av krisesentrertilbudet. Særlig etter at flere kommuner blir slått sammen til større kommuner. Det er usikkert hvilke konsekvenser endringene i driftsform har for den videre utviklingen av krisesentertilbudet, og om det på sikt kan føre til at krisesentrenes særpreg som hjelpetilbud endres. I den forbindelse er årsmøtet bekymret for at denne utviklingen kan medføre at det viktige lavterskeltilbudet er i ferd med å forringes.

Krisesentersekretariatets årsmøte er bekymret for følgende: 

  • Nærhet til krisesentertilbudet og krisesenterdekningen i landet.
  • Innføring av inntakskrav for krisesentertilbudet.
   (eksempelvis garanti fra NAV, risikovurdering fra politiet, høy brukerbetaling for mat og maks botid på fire uker).
  • Krisesentrene mister sitt særpreg som hjelpetiltak med utspring fra en sosial bevegelse.
  • Kommunene tar ikke et tilstrekkelig ansvar for å sikre krisesentertilbudet.

Les resolusjonen i sin helhet

 

Publisert 13.05.19

Fem fakta om vold

Vold og overgrep i et livsløpsperspektiv ser ofte annerledes ut for kvinner og jenter, enn for menn og gutter.

FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. Partnerdrap, seksuell trakassering, grov partnervold, seksuell vold og voldtekt, omfattende kontroll, personforfølgelse og trusler rammer kvinner i langt større grad menn. Dette kan ikke overses i arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Statistikk om vold og overgrep

Partnervold

En omfangstudie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at kvinner er mer utsatt, både når det gjelder antall voldshendelser og grovhet av vold fra partner.

Voldtekt

Når man også tar med seksuell vold blir bildet enda tydeligere. Ti ganger flere kvinner enn menn (9,4 prosent mot 1,1 prosent) har opplevd voldtekt, og 3,8 prosent kvinner og 0,1 prosent menn har opplevd voldtekt fra partner. De fleste voldtektene av menn ble utført av menn.

Ti ganger flere kvinner enn menn hadde også opplevd to eller flere grove voldsformer som både grov fysisk vold og voldtekt.

Drap

Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge. Partnerdrap henger nøye sammen med partnervold. I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. I perioden 2000 – 2019 er 149 kvinner og 18 menn drept av sine partnere.

 

Les mer om partnerdrap i Norge 

Seksuell trakassering

Undersøkelser viser at klart flere jenter enn gutter er utsatt for trakassering. Tall fra Ungdata 2017 viser at i alt 21 prosent av jenter og 9 prosent av gutter har opplevd trakassering i løpet av 2017.

Ungdata 2018 

I en studie fra  NTNU (2016) fremgår det at 55 prosent av jentene har opplevd ikke-fysisk, seksuell trakassering av gutter, mens 40 prosent av guttene har opplevd det samme fra jenter. Den samme studien viser at klart flere jenter enn gutter er utsatt for fysiske former for seksuell trakassering. 35 prosent av jenter og 25 prosent av gutter oppga at de hadde opplevd minst ett tilfelle av seksuell tvang siste år. 4 prosent av jenter og 1 prosent av gutter hadde opplevd tvang til samleie.

Studien viser også at det er ikke tilfeldig hvem og hvordan seksuell trakassering rammer. Undersøkelsen viste at jenter var klart mer utsatt for seksuell tvang, krav om seksuelle tjenester og ubehagelige kommentarer på kropp, mens langt flere gutter enn jenter opplevde å få homonegative kommentarer rettet mot seg. Skeive ungdommer og gutter med minoritetsbakgrunn var generelt mer utsatt for seksuell trakassering og bruk av tvang enn andre ungdommer.

Seksuell tvang, undersøkelser fra NTNU
Tvang til samleie, undersøkelser fra NTNU

Voldens konsekvenser

Volden har også ulike konsekvenser, og kvinner oppgir i betydelig større grad enn menn at de fryktet å bli skadet eller drept i forbindelse med volden.

 

Publisert 10.05.19