Vold og overgrep mot eldre personer i Norge

fabrizio-verrecchia-221046

Omfanget av vold og overgrep mot eldre personer i Norge er betydelig, og minst like stort som i andre europeiske land, viser ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Mellom 56 500 og 76 000 hjemmeboende personer har vært utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år. Overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Rapporten inngår som en del av NKVTS sitt forskningsprogram som ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om vold i nære relasjoner for perioden 2014-2018. Rapporten er den første nasjonale undersøkelsen av personlig trygghet og livskvalitet blant eldre hjemmeboende kvinner og menn i Norge.

Les rapporten her:
Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie

Undersøkelsen viste at den samlede forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende personer etter fylte 65 år, var mellom 6,8 og 9,2 %. Av de som oppga at de hadde vært utsatt for vold og overgrep, var det flest som oppga at de hadde vært utsatt for psykiske overgrep, etterfulgt av fysisk vold, seksuelle overgrep og økonomiske overgrep. Forekomsten av vold, overgrep og omsorgssvikt i løpet av det siste året, var mellom 5,2 og 7,2 %.

Voldsutøver var ofte i nær relasjon til voldsutsatte. For de som hadde blitt utsatt etter fylte 65 år, var voldsutøver i nær relasjon til om lag åtte av ti utsatte. For de som var utsatt i løpet av det siste året, var utøver i nær relasjon til om lag ni av ti utsatte.

Rapporten synliggjør klare sammenhenger mellom voldsutsatthet, uhelse, fysisk og sosial fungering. Risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep i eldre år er betydelig større hvis vedkommende har vært utsatt tidligere i livet. Den viser at de som hadde blitt voldsutsatt etter fylte 65 år, var mindre fornøyd med tilstedeværelsen. De vurderte blant annet sin helse som langt dårligere enn de som ikke oppga noen voldserfaring.

Flere voldsutsatte rapporterte også at fysisk helse og følelsesmessige problemer begrenset deres vanlige aktiviteter og daglige gjøremål i og utenfor hjemmet og deres sosiale omgang med andre. Det var signifikant flere utsatte kvinner, men ikke menn, som var separert eller fraskilt sammenlignet med personer som ikke hadde vært voldsutsatte.

Vold mot eldre er et usynlig samfunnsproblem. Voldsutsatte eldre kontakter i liten grad tjenesteapparatet for hjelp. De færreste voldsutsatte eldre har noen fortrolige de kan snakke med. I tillegg har svært få vært i kontakt med hjelpeapparatet og/eller at de hadde anmeldt forholdet. I de tilfellene hvor forholdet ble anmeldt ble svært få av sakene etterforsket.

I rapporten anbefales det blant annet å innføre retningslinjer for helse- og omsorgspersonell som sikrer at alle eldre pasienter blir spurt om de har erfaring med vold eller overgrep og utarbeide informasjonskampanjer for å opplyse om at vold mot eldre er et samfunnsproblem, og ikke et privat problem.

Krisesentrene er et viktig tilbud eldre som blir utsatt for vold. Her kan du lese mer om krisesenterets tilbud til eldre:
Vold mot eldre
Publisert 08.12.17