Styre og vedtekter

Krisesentersekretariatet (KSS) er en uavhengig organisasjon for krisesentre i Norge, med et styre som består av fem medlemmer. 

/ Om KSS
/ Vedtekter 


Styremedlemmer

Styret i Krisesentersekretariatet velges på årsmøtet og består av 5 valgte representanter med personlig vara fra samme region.  

Styret består av 
2 representanter fra region sør/øst
2 representant fra region nord
1 representant fra region vest


Styrets mandat

Styret skal påse at Krisesentersekretariatet drives i trå med organisasjonens formål og avtale.

Styret har ansvaret for at årsmøtets vedtak og retningslinjer gjennomføres og følges, og at organisasjonen er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap og formueforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Styret ansetter daglig leder og øvrig personal etter daglig leders innstilling.

Styret representerer organisasjonen utad og kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Styret kan beslutte at daglig leder kan inngå avtaler på vegne av organisasjonen. Daglig leder representerer organisasjonen utad innenfor sitt myndighetsområde.

I personalsaker har styret taushetsplikt.