Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Krisesentersekretariatets arbeid skal til en hver tid være i tråd med plattformen, som lyder som følger:
Seksuell trakassering, vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn. Menns vold mot kvinner er et hinder for likestilling mellom kjønnene og en krenkelse av kvinners menneskerettigheter.Vi ønsker derfor å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder menns vold mot kvinner, både på samfunn-, gruppe- og individnivå. Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag.Kvinner enes i kampen mot alle former for diskriminering og undertrykking av kvinner. Ved siden av drift av det enkelte krisesenter, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på menns vold mot kvinner ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering, og følge opp aktuelle saker i pressen og bearbeide holdninger. Vi skal opprettholde kontakten mellom krisesentrene og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker.Her kan du lese vedtektene for KSS:

NASJONALE DOKUMENTER:

Norge har ratifisert FNs konvensjoner og handlingsplaner som har styrket kvinners rettigheter. I tillegg har Beijing plattformen fra 1995 erklært at vold mot kvinner er det største hindret for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Det er blitt opprettet krisesentre, støttesentre mot incest, nasjonale krisetelefoner og barnas hus, samt lover som gir overgrepsutsatte beskyttelse og bedre rettigheter. Siden 1998 har det blitt utarbeidet og iverksatt en rekke nasjonale handlingsplaner på ulike områder innenfor tematikken menns vold mot kvinner. Beskyttelse og hjelp til voldsutsatte og deres barn og forebygging av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner har blitt mer og mer en sentral myndighetsoppgave.

NOUER

NOU 2012:15 Politikk for likestilling
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2011:18 Struktur for likestilling
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

NOU 2008:4 Fra ord til handling
Bekjempelse av voldtekt krever handling
Justis- og politidepartementet

NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold
Justis- og politidepartementet

NOU 1999:13 Kvinners helse
Sosial- og helsedepartementet

HANDLINGSPLANER

I Norge har myndighetene kommet med 5 nasjonale handlingsplaner med mål om å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (2000-2003, 2004-2007, 2008-2011, 2012, 2014-2017). Norge har 1 nasjonal handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) og 1 nasjonal handlingsplan for å oppnå likestilling mellom kjønnene (2014). Norge har kommet med tre nasjonale handlingsplaner mot tvangsekteskap og to mot kjønnslemlestelse. I tillegg har Norge kommet med tre ulike handlingsplaner om bekjempelse av menneskehandel. Dette er viktige verktøy i arbeidet mot å bekjempe og eliminere vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Her kan du lese handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017:
Et liv uten vold

ST.MELDINGER

Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og føle seg trygg. Hjemmet blir et farlig sted, og den som skulle gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes direkte, og for eventuelle barn som lever i en tilværelse preget av vold. Med meldingen til Stortinget fra 2013 drøfter regjeringen den framtidige politikken for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Meldingen gir en beskrivelse av tiltak som er gjennomført, og skisserer linjene i det videre arbeidet. Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorgfrie for vold. Frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for vekst og livsutfoldelse, og for å kunne leve et godt liv.

Meld. St. 15: Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Justis- og beredskapsdepartementet (2012–2013)

Se også regjeringens egne nettsider for mer informasjon:

Regjeringen om vold i nære relasjoner

LOVER OG FORSKRIFTER

LES MER OM LOVER OG FORSKRIFTER HER

LES KRISESENTERLOVEN HER

 

INTERNASJONALE DOKUMENTER: