Samarbeidspartnere

Krisesentersekretariatet (KSS) har mange samarbeidspartnere gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidsfora, som for eksempel kampanjer, prosjekter, programmer, møter, seminarer og konferanser. Gjennom våre nettverk utveksler vi erfaringer, kunnskap og kompeanse.

KSS er medlem av Norges Kvinnelobby. Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser.

KSS er medlem av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål FOKUS som består av 75 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. FOKUS er et samarbeidsorgan mellom kvinneorganisasjonene i deres internasjonale arbeid, en bistands- og prosjektorganisasjon, et kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål og en informasjonsaktør.

Krisesentersekretariatet er medlemmer av WAVE (Women Against Violence Europe). WAVE bistår med informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring blant europeiske krisesenterorganisasjoner. Krisesentersekretariatet rapporterer også årlig til WAVEs landrapport. Rapporten skildrer årlig voldsutsatte kvinners situasjon i alle europeiske land. Arbeidet med rapporteringen vedrørende Norge er omfattende og består av innsamling av data når det gjelder juridisk rettigheter og lovverk, omfang og statistikk på vold mot kvinner, voldsutsattes tilgang til ulike tjenester, og situasjonen for særlig sårbare grupper kvinner m.m.