Politiet gav ikke tilstrekkelig vern – kvinne drept

Så skjer det igjen. Mandag kveld denne uken ble en ung kvinne drept av sin samlivspartner i Melhus. Et barn har mistet sin mor. Et partnerdrap har uopprettelige konsekvenser for mange. Det verste er at mange av drapene kunne ha vært forhindret. Også dette. Faresignalene var mange og tydelige, men politiet gav ikke tilstrekkelig prioritet og vern.

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Den dødelige volden mot kvinner i nære relasjoner er spesiell fordi drapsofrene nesten alltid drepes hjemme. Vi vet at de bakenforliggende årsakene ofte er knyttet til kjønn – til menn og kvinners ulike sosiale roller, maktforhold og posisjoner i familien og ellers i samfunnet. Vi vet også at risikoen for å bli drept er størst i bruddfasen.

Politiet har de siste årene fått en instruks om hvordan de skal behandle vold i nære relasjoner, analyseverktøyet SARA som skal avdekke dødelig vold og virkemidler som besøksforbud og ulike alarmer som skal forebygge vold og drap. I tillegg er kompetansen hevet i politidistriktene og krisesentrene forteller om mye godt samarbeid med politiet. Til tross for en stor forbedring av politiets innsats erfarer vi ulik prioriteringer fra politidistrikt til politidistrikt, og flere steder er ikke alle tiltakene implementert.

Riksadvokaten har i sitt rundskriv for 2015 om mål for politiet og statsadvokatenes arbeid vært svært klar på at vold i nære relasjoner skal prioriteres «En forutsetning for å bekjempe og avdekke denne type vold og mishandling, er at offeret har tillit til at politiet og påtalemyndighetene er i stand til å gi beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser fra gjerningspersonen»

Riksadvokaten viser også til Høyesterettsdommen fra 2013 som har slått fast at staten etter omstendighetene kan holdes ansvarlig dersom noen ikke gis et tilstrekkelig vern mot truende adferd eller sjikane i henhold til EMK.

Krisesentersekretariatet ser fram til rapporten fra spesialenheten for politisaker i Midt-Norge som skal vurdere om det foreligger noe kritikkverdig av politiets arbeid i denne saken. Vi oppfordrer alle politimestre å påse at Riksadvokatens prioriteringer blir etterfulgt og at rettsvernet til voldsutsatte får høyeste prioritet

Daglig leder Tove Smaadahl
Tlf 90 57 91 18

Les pressemeldingen