Om oss

hicon4Krisesentersekretariatet (KSS) ble etablert i 1994. KSS arbeider samfunnspolitisk og faglig og fungerer som et bindeledd mellom offentlige myndigheter, krisesentrene, media, nasjonale og internasjonale organisasjoner, forskningsmiljøer og samfunnet for
øvrig.

KSS jobber mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vi jobber for å styrke tilbudet av krisesentre, gjennom informasjonsarbeid, lovpåvirkning, undervisning, kurs og mer.

KSS administrerer ROSA – Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse. ROSA tilbyr bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon og er et tiltak i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.


HISTORIKK

Ting tar tid, strukturer endres ikke over natten. I Norge krevde arbeiderkvinnene så tidlig som i 1936 tilfluktssteder for mishandlede kvinner i Norge. Deres hovedfokus var imidlertid å bekjempe alkoholmisbruk, som de så som den viktigste årsaken til kvinnemishandling.

På 1960- og 70-tallet fikk kvinnespørsmål økende oppmerksomhet, og som en del av dette ble det også økt fokus på vold mot kvinner. I 1976 ble det hold et internasjonalt tribunal der kvinner vitnet om ulike former for «forbrytelser» og kvinnemishandling. Tribunalet fikk stor oppmerksomhet og satte fokus på vold mot kvinner som et strukturelt problem.

2.mai 1978 startet Oslo Krisesenter. Samme år ble det etablert krisesentre i Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. I 1981 kom den første statlige finansieringsordningen på plass.

Krisesenterloven

I 2010 ble det lovfestet at alle kommuner skal gi innbyggere et krisesentertilbud. De fleste krisesentrene drives i dag med ansatte medarbeidere, men fortsatt jobber noen frivillig. Visjonen for krisesenterbevegelsen har hele tiden vært å gjøre krisesentrene overflødige. Derfor har krisesenterbevegelsen arbeidet politisk og har oppnådd viktige gjennomslag. I dag blir menns vold mot kvinner anerkjent som en systematisk og utbredt krenkelse av kvinners menneskerettigheter i Norge.

100-årsjubileum av kvinners stemmerett

Selv om vold mot kvinner fortsatt er et betydelig problem er det ingen tvil om at mye har bedret seg de siste tretti årene, mye takket være Krisesenterbevegelsen og deres støttespillere. I tillegg har vold mot kvinner blitt en mer sentral myndighetsoppgave. Likevel har Norge store utfordringer med å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Maktstrukturene i samfunnet er vanskelige å få bukt med. Både de mentale forestillingene og skamfølelsene sitter dypt etter flere århundrer med undertrykkelse. Man forandrer ikke en så veletablert, kulturell forestilling med 100 års feminisme. Også i Norge, som anses som ett av verdens mest likestilte samfunn, tar det tid å endre patriarkalske strukturer og holdninger.Kvinnebevegelsen og krisesenterbevegelsen lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt har vært helt avgjørende for fremskrittene som er gjort. Derfor må arbeidet for å nå målet om likestilling og likeverd mellom kjønnene fortsette.

Les mer her: Kvinnemishandling – fra privat problem til offentlig ansvar.

Krisesentersekretariatet mener

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et overgrep mot fundamentale friheter og fratar grunnleggende menneskerettigheter. Krisesentersekretariatet (KSS) skal gjennom sin virksomhet bekjempe, synliggjøre og bekjempe den samfunnsbestemte volden. KSS jobber for likestilling og mot diskriminering, for å fremme og ivareta kvinners menneskerettigheter, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter.

Kvinner blir i langt større grad utsatt for grov vold, omfattende kontroll, truende personforfølgelse, trusler, seksuell vold og partnerdrap. Dette gir alvorlige helsekonsekvenser. Vi vil understreke at vi er imot og ønsker nulltoleranse for all vold. Vold og overgrep holdes ofte skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et menneskerettighetsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem.

KSS arbeider ut fra Krisesenterbevegelsens plattform vedtatt på Landskonferansen i 1982 og revidert i 2010. For mer informasjon om hva vi mener om konkrete saker se publikasjoner.


KSS mottok LOs likestillingspris i 2009.

Daglig leder er Tove Smaadahl.

Les mer om Krisesentersekretariatet i Årsrapport for 2017.