Krisesentersekretariatet


  Illustrasjon - copyright:Stockbyte

Nasjonale dokumenter

Meld. St. 15: Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner - Det handler om å leve
Justis- og beredskapsdepartementet (2012–2013)
NOU 2012:15 Politikk for likestilling
Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 25. september 2012.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012
Justis- og beredskapsdepartementet
Likestilling 2014
Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene
Sammen mot menneskehandel (2011–2014)
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014)
Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
Fra 1. januar 2010 ble det et lovfestet ansvar for kommunene å sørge for et krisesentertilbud til alle innbyggere i Norge. Brukerne skal få støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Tilbudet skal omfatte både døgnåpen telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Krisesentertilbudet skal, som i dag, være et lavterskeltilbud, slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan henvende seg direkte. Det skal fortsatt være gratis.
Veileder for internkontroll i kommunalt krisesentertilbud [pdf]
Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet [pdf]
Evaluering av ROSA-prosjektet 2008
Konklusjonen er at prosjektet, som tilbyr bolig og akutt bistand til antatte ofre for menneskehandel, bør videreføres.
Kjønnslemlestelse - fra privat anliggende til offentlig ansvar (2008- 2011)
Regjeringens nye handlingsplan mot kjønnslemlestelse er en dugnad med innsats fra sju departement, helsetjenesten, barnevernet, skolen, barnehagen, politiet og de berørte gruppene.
NOU 2008: 4 - Fra ord til handling, Bekjempelse av voldtekt krever handling
Justis- og politidepartementet
Vendepunkt - Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008 – 2011)
6 departementer står bak handlingsplanen som har som mål gjennom 50 tiltak å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner.
Statusrapport, februar 2010 [pdf]
Statusrapport, januar 2011 [pdf]
Vold og overgrep mot barn og unge - 2007
På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har NOVA gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse blant cirka 7033 elever i siste klassetrinn på videregående skoler.
Fornærmedeutvalgets utredning
Et samlet utvalg går 8. mai 2006 inn for vesentlig styrking av ofrenes stilling i straffesaker. Styrkede rettigheter for ofrene rokker ikke ved at det hovedsakelig er statens anliggende om det skal straffes, hva slags straff som bør idømmes og hvor streng den skal være.
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2005 - 2008) [pdf]
Syv departementer står bak handlingsplanen som bygger på erfaringer fra den forrige handlingsplanen. Fokuset er på forebygging, bistand og beskyttelse, straffeforfølgelse, økt kunnskap og styrking av internasjonalt rammeverk.
NOU: Retten til et liv uten vold 2003:31
Justis- og politidepartementet
NOU: Kvinners helse 1999:13
Sosial- og helsedepartementet
NOU: Barnefordelingssaker 1998:17
- avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted
Utredning fra utvalg oppnevnt av Barne- og familiedepartementet ved kgl res 3 oktober 1997
Avgitt til Barne- og familiedepartementet november 1998
NOU: Barnevernet i Norge 2000: 12
Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kgl. res 29 januar 1999.
Avgitt til Barne- og familiedepartementet mai 2000
NOU: Ny offentlighetslov 2003: 30
NOU: Kriminalitetsbekjempelse og personvern 2003: 21
politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger
Utredning fra Politiregisterutvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 28. august 2000. Avgitt til Justis- og politidepartementet 28. august 2003.
NOU: Ny straffelov 2002: 4
Straffelovkommisjonens delutredning VII
Oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. september 1980.
Utredningen ble avgitt til Justis- og politidepartementet 4. mars 2002.
NOU: Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff 2000: 33
Utredning fra professor dr. juris Jon T. Johnsen etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet i brev av 21. desember 1999
Avgitt 19. desember 2000.
NOU: Seksuallovbrudd 1997: 23
Straffelovkommisjonens delutredning VI
Ved et underutvalg - Seksuallovbruddsutvalget - oppnevnt av Justisdepartementet 11. desember 1995. Utredningen ble avgitt 11. juli 1997
NOU: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 2001: 20
(Introduksjonsloven)
NOU: Ny utlendingslov 2004: 20
Mindretallets oppsummering
Sexkjøp i Sverige og Nederland. Berit Schei.
Sexkjøp i Sverige og Nederland - reguleringer og erfaringer
Rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester
Avgitt 8. oktober 2004
Voldens omfang og karakter
Saker som behandles i 3. komité
Menneskerettighetsspørsmål. FNs 53.generalforsamling.
Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse
. . . sammen om psykisk helse . . .

Et samarbeid mellom Helsedepartementet, Barne- og Familiedepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet. Kultur- og Kirkedepartementet, Sosialdepartementet og Utdannings- og Forskningsdepartementet.
Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi 2005-2010
Dommeravhør og observasjon av barn
Evaluering fra arbeidsgruppe
Rapport 2004
Årsrapport 2002 fra Erstatningsnemnda for voldsofre
Kontradiksjon og verdighet
Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Utredningen er skrevet av dr. juris Anne Robberstad, og er avgitt til Justisdepartementet 1. februar 2002.
Voldsoffer - Årsrapport for 2000
Statistikken er tilgjengelig i excel-filer.
Rapport: Sterke hovud og sterke hjarte
Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden
Ellen Kristvik, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk antropologi ISBN: 82-997094-0-7. Rapporten er publisert i PDF-format.
Innvandrerkvinners arbeidstilknytning - en pilotstudie
av Tove Håpnes og Berit Berg
Rapporter og vurderinger i forbindelse med høringsbrev om vilkår for familiegjenforening med ektefelle
Implementering av et kjønnsperspektiv i Norsk Flyktningrett
Rapport av Torhild B. Holth, Juni 2003.
Konklusjonen | Sammendrag
Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet
Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe. Mai 2003
Tiltaksplan for raskere klagesaksbehandling hos fylkesmennene
Problematiske gutter og fraværende menn
Fagblikk og perspektiver på kjønn i skolen. En kunnskapsrapport utarbeidet av Ole Bredesen, Nettverk for forskning om menn, på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.
Datatilsynet 12.01.2005. KRISESENTRENE I NORGE - EN PERSONVERNUNDERSØKELSE
Guro Slettemark. Katrine Berg. Datatilsynet
Plan mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn
Handlingsplan mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn 2005-2009
Fornyet innsats mot tvangsekteskap våren 2002
Handlingsplan mot tvangsekteskap
Regjeringens handlingsplan. Vold i nære relasjoner.
Norges handlingsplan mot handel med kvinner og barn
"Kostnader for krisesentre og incestsentre" - rapport mai 2004
Tiltak for å beskytte barn mot overgrep i saker etter barneloven
Rapport fra erfaringsseminar - 2003. Tvangsekteskap
Stefan Hotel Oslo 6. februar
Vurdering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettet (2003)
Jakten på kjønnsperspektivet - En studie av arbeidet med integrering av kjønnsperspektiv på departementenes arbeidsområder
Trond Buland & Solveig Skaar, Trondheim 1998-11-18
Norway: Implementation of the Beijing platform for action (1997-99)
Norway's second national report on the Follow-up to the United Nations' Fourth World Conference on Women, Beijing 1995
Norges oppfølgingsrapport til FNs Spesialsesjon om barn
Norge deltok på FNs Spesialsesjon om barn i 2002, der framtidige prioriteringer for barn og unge det neste tiåret ble fastsatt. Oppfølgingsrapporten gir en oversikt over regjeringens mål og strategier på en rekke viktige områder i barne- og ungdomspolitikken, og omfatter tiltak fra 7 departement.
"Der vi bor gråter alle damene"
En rapport om tiltak for barn på Oslo krisesenter
Marianne Olsen. Juni 1998

 

Krisesentersekretariatet - Karl Johans gt 16b, 0154 Oslo
© 2004 - 2015