Internasjonalt arbeid

Krisesentersekretariatet ser solidaritetsarbeid som viktig for at en global kvinnebevegelse kan dra nytte av hverandre i kampen mot menns vold mot kvinner. Gjennom deltagelse i prosjekter og konferanser ser vi viktigheten av å ha en arena der kvinneorganisasjoner deler erfaring og kompetanse som hvert enkelt land har opparbeidet seg. Samtidig har vi erfart at det utvikles gode nettverk mellom kvinneorganisasjonene som ofte fortsetter i et videre samarbeid.

Krisesentersekretariatets mål i det internasjonale samarbeidet er å styrke kvinners organisering og deltagelse, og at dette skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners menneskerettigheter. Gjennom å støtte kvinneorganisasjoner slik at de kan øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak som har som formål å stoppe menns vold mot kvinner. Dette kan bare skje gjennom kvinners organisering og deltagelse som igjen skal styrke kvinners kontroll over økonomiske ressurser og økt innflytelse i politiske strukturer på ulike nivåer.

Besøk fra andre land
Sekretariatet har også dette året hatt mye besøk av kvinneorganisasjoner, personer som jobber innen forvaltningen og politikere fra andre land. Målet er å se hvordan vi driver krisesentrene, og organisasjonens arbeid for å bekjempe alle former for vold mot kvinner og barn. I de fleste tilfellene ønsker de også innsikt i organiseringen av bistand og trygge oppholdssteder til ofre for menneskehandel. Krisesentersekretariatet er en del av det sivile samfunn, og har dermed en viktig rolle i pådriverarbeidet overfor myndighetene og samfunnet for øvrig. Denne rollen er viktig å formidle til våre utenlandske gjester, samt vårt samarbeid med både myndighetene og andre organisasjoner.

Tidligere internasjonalt engasjement
Rapport fra forundersøkelse angående opprettelse av rådgivningssenter på Jamaica i perioden 4-18 april 2001
A Study on the Feasibility of Holding an International Tribunal on Violence Against Women

NETTVERK:

Krisesentersekretariatet (KSS) skal jobbe for å tilegne seg kunnskap, forståelse og økt kompetanse og fremme den internasjonale solidariteten i kampen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

KSS har etter hvert også lagt vekt på samarbeid med andre land. Det gjelder blant annet krisesenter/krisesenterorganisasjoner i de nordiske land, hvor vi har et tett samarbeid. KSS er en del av det europeiske nettverket WAVE (Women Against Violence, Europe).

KSS er også en del av det nordiske krisesenternettverket Nordiske Kvinner Mot Vold (NKMV) og Feministisk Nettverk Norden (FNN). FNN er et resultat av av den Nordiske konferansen Nordisk Forum i Malmø i 2014. KSS var norsk representant i styringsgruppen til konferansen som gjennom fire dager samlet rundt 30 000 deltagere.

KSS har vært med på å starte opp et krisesenter i Litauen med midler fra Utenriksdepartementet, og var i 15 år partnere med en organisasjon i Sør-Afrika gjennom midler fra FOKUS.

PARTNERE:

Krsesentersekretraiatet (KSS) har i mange år samarbeidet med partnerorganisasjoner over hele verden. Her finnes mer informasjon om KSS sine viktigste internasjonale partnersamarbeid.

Sør Afrika
Masimanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika har vært Krisesentersekretariatets partnerorganisasjon i 16 år. I år er siste året vi får økonomiske midler gjennom FOKUS til å støtte Masimanyane. I løpet av året har samarbeidet bestått i informajonsutveksling mellom organisasjonene. Organisasjonen fikk reisestøtte gjennom FOKUS til deltagelse under CSW i New York. Her diskuterte vi videre samarbeid. Lesley Ann Foster, lederen ved Masimanyane, holdt et innlegg under en felles frokost for de norske deltagerne fra sivilt samfunn og prosjektpartnerne fra sør. Tilstede var Norges likestillingsminister og den norske ambassadøren til FN. Fosters fokus var viktigheten av arbeidet for likestilling og styrke kvinners stilling, spesielt i utviklingsland.

Les mer om KSS sitt partnersamerbeid i Sør Afrika:
Masimanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika, rapport 2010
Masimanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika, rapport 2003
Maismanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika, årsrapport 2003
Maismanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika, årsrapport 2002
Informasjon om våre venner på Masimanyane Women’s Support Centre i Sør Afrika
Krisesentersekretariatets Sør Afrikanske partnerorganisasjon kom med viktige innspill til den norske delegasjonen under FNs kvinnekommisjonsmøte (CSW) i New York

Kypros
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i 14 land i Europa. Støtten skal også styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Gjennom EØS-midlene er det opprettet 27 programmer, og bekjempelse av vold i nære relasjoner er at av disse. 20 millioner euro er satt av til dette arbeidet. Krisesentersekretariatet er norsk partner, og skal samarbeide om opprettelse av et krisesenter for kvinner og barn på Kypros.

Vår samarbeidspartner er Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (SPAVO). I løpet av året er det bitt gjennomført flere møter på Kypros mellom organisasjonene. Vi har et godt forhold til organisasjonen til tross for at vi møter en del utfordringer i det å jobbe på tvers av kulturer. Det overordnede målet er å bygge et godt krisesentertilbud samt å utveksle erfaringer i arbeidet med å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Prosjektet skal jobbe med rettighetsinformasjon for å øke bevisstheten om tematikken, samt hvor en kan søke hjelp. En utfordring er at krisesentertilbudet og informasjonen skal nå ut til voldsutsatte på Nord-Kypros, som skal inkluderes i dette arbeidet. SPAVO er svært interessert i hvordan vi jobber med barn på krisesentrene i Norge, og det skal gjennomføres et studiebesøk i Norge og en konferanse på Kypros i løpet av 2014. Høsten 2013 besøkte styret ved Krisesentersekretariatet SPAVO. Målet med møtet var at styret og ledelsen i SPAVO skulle bli bedre kjent med hverandres organisasjoner og arbeid. Under besøket ble det utvekslet erfaring og kunnskap spesielt knyttet til ulikt lovverk i Norge og Kypros i forbindelse med voldsutsatte. I etterkant av møtet har Krisesentersekretariatet sendt mye informasjon som kunne være relevant i forhold til å bedre lovverk og juridiske rettigheter for voldsutsatte. Krisesentrene skal være et lavterskeltilbud, men for at kvinner og deres barn skal få hjelp på krisesenteret i Kypros må det blant annet foreligge dokumentasjon fra politiet. Dette er ikke tilfellet i Norge. Dette imponerte ledelsen i SPAVO.

Les mer om KSS sitt partnersamarbeid på Kypros:
Krisesentersekretariatet har inngått samarbeid om opprettelse av krisesenter på Kypros
Les mer

Estland
Estland er et av de 14 landene som har fått økonomisk støtte gjennom EØS-midlene, som er Norges bidrag for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og har som mål å styrke det sivile samfunn. I april ble det gjennomført en konferanse mellom organisasjonene i Estland og etater og organisasjoner fra Norge i Tallinn. Målet var å se på muligheten for samarbeid, da særlig under programmet «Vold i nære relasjoner og tiltak for ofre for menneskehandel». Både Krisesentersekretariatet ved Tove Smaadahl og ROSA ved Mildrid Mikkelsen deltok og holdt innlegg om erfaringer fra krisesentrenes arbeid i Norge. Krisesentersekretariatet har I flere år hatt et godt samarbeidet med paraplyorganisasjonen The Estonian Women´s Shelters Union (EWSU). Vi har derfor inngått en avtale om å samarbeide om å styrke kompetansen for ansatte ved krisesentrene og hjelpeapparatet, samt utvikle flere tjenester for voldsutsatte. Det skal gjennomføres seminar i Tallinn og flere ansatte ved krisesentrene skal på studietur til Norge og hospitere ved noen av krisesentrene.

KONFERANSER:

Krisesentersekretariatet (KSS) anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. KSS deltar også på internasjonale konferanser der vi deler erfaring og kompetanse hvert enkelt land har opparbeidet seg. Det er samtidig viktig å samarbeide med andre land i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i hele verden. Nedenfor finnes en oversikt over regionale og internasjonale konferanser vi tidligere har arrangert eller arbeider med å arrangere i samarbeid med andre. 

Nordisk forum 2014

Nordiske kvinner mot vold 2015

Verdenskonferansen for krisesentrene

Les mer om tidligere internasjonale konferanser, seminarer og møter:
Rapport fra Regional konferanse om vold mot kvinner i Pakistan 05
Rapport fra samarbeidsseminar i Brussel om vold mot kvinner med funksjonshemning – sept. 02
Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet – 6.mnd rapport – oktober 01-mars 02
Rapport om arbeidet mot vold mot kvinner med funksjonshemning fra studietur til Brussel 20.-21. september 2004