Innspill og høringer

Innspillny
INNSPILL:

10 tiltak mot vold mot kvinner etter anbefaling fra FNs kvinnekommitee
Krisesentersekretariatet, 2012

Innspill til Stortingsmelding om menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
Krisesentersekretariatet, 2012

Innspill til en regjeringserklæring for neste Stortingsperiode
Krisesentersekretariatet, 2009

Vi hilser den nye loven som forbyr kjøp av seksuell omgang eller handling i Norge og i utlandet velkommen
Krisesentersekretariatet, 2008

Forslag til kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester
Krisesentersekretariatet, 2007

hoeringer

HØRINGER:

Høring vedrørende utkast til forskrift til fysisk sikring av lokale krisesentertilbud, august 2016

Høringsuttalelse om endringer i utlendigsloven og utlendingsforskriften, om hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse, mai 2015

Høringssvar i forbindelse med endringen i straffeloven 27.05.2013

Høring vedrørende NOU 2012:15 Politikk for likestilling januar 2013

Høringssvar på forslag til endring i barneloven – tilsyn under samvær 24. sept. 2012

Legg ned au pair-ordningen er vårt svar på forslaget om karantene for vertsfamilier som er ilagt straff eller særreaksjon for forhold begått mot en au pair 20. aug 2012

Høring vedrørende NOU 2011:19 Ny våpenlov 2012

Høring – forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Ref nr. 200804147 Oslo 14.01.2009

Høring om forslag til kontaktforbud med elektronisk merking omvendt voldsalarm desember 2006

Høringssvar i forbindelse med forslag til tiltak for oppfølging av vitner i straffesaker november 2006

Høringssvar på tiltak for å bekjempe tvangsekteskap november 2006

Høringsutkast til Norges syvende rapport for perioden 2002-2005 til FN konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner juni 2006

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel 1/9-2006

Høring: NOU 2004:20 Ny utlendingslov 5-2005

Høring om etablering av felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet 30/9-2003

Høringsuttalelse til eget straffebud om menneskehandel 2003 13/3-2003

Høringsuttalelse i forbindelse med endring i straffeloven for å styrke innsatsen mot tvangsekteskap 10/3-2003

Endring av § 222a besøksforbudet – fjern den voldelige mannen fra eget hjem