Innspill og høringer

Innspill og høringer
INNSPILL:

Innspill til regjeringen om vold mot kvinner for perioden 2017-2021
Krisesentersekretariatet, 2017

Innspill om likestilling til regjeringen Solberg II 2017-2021
Krisesentersekretariatet, 2017

Innspill om kompetansebehov i barnevernstjenesten
Krisesentersekretariatet, 2017

10 tiltak mot vold mot kvinner etter anbefaling fra FNs kvinnekomité
Krisesentersekretariatet, 2012

Innspill til Stortingsmelding om menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
Krisesentersekretariatet, 2012

Innspill til en regjeringserklæring for neste Stortingsperiode
Krisesentersekretariatet, 2009

Vi hilser den nye loven som forbyr kjøp av seksuell omgang eller handling i Norge og i utlandet velkommen
Krisesentersekretariatet, 2008

Forslag til kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester
Krisesentersekretariatet, 2007

hoeringer

HØRINGER:

Høring – nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

Høringsuttalelse – oppheving av adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i Norge, februar 2018

Høring vedrørende ny barnevernslov om sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse, februar 2017

Høring vedrørende utkast til forskrift til fysisk sikring av lokale krisesentertilbud, august 2016

Høringsuttalelse om endringer i utlendigsloven og utlendingsforskriften, om hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse, mai 2015

Høringssvar i forbindelse med endringen i straffeloven 27.05.2013

Høring vedrørende NOU 2012:15 Politikk for likestilling januar 2013

Høringssvar på forslag til endring i barneloven – tilsyn under samvær 24. sept. 2012

Legg ned au pair-ordningen er vårt svar på forslaget om karantene for vertsfamilier som er ilagt straff eller særreaksjon for forhold begått mot en au pair 20. aug 2012

Høring vedrørende NOU 2011:19 Ny våpenlov 2012

Høring – forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Ref nr. 200804147 Oslo 14.01.2009

Høring om forslag til kontaktforbud med elektronisk merking omvendt voldsalarm desember 2006

Høringssvar i forbindelse med forslag til tiltak for oppfølging av vitner i straffesaker november 2006

Høringssvar på tiltak for å bekjempe tvangsekteskap november 2006

Høringsutkast til Norges syvende rapport for perioden 2002-2005 til FN konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner juni 2006

Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel 1/9-2006

Høring: NOU 2004:20 Ny utlendingslov 5-2005

Høring om etablering av felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet 30/9-2003

Høringsuttalelse til eget straffebud om menneskehandel 2003 13/3-2003

Høringsuttalelse i forbindelse med endring i straffeloven for å styrke innsatsen mot tvangsekteskap 10/3-2003

Endring av § 222a besøksforbudet – fjern den voldelige mannen fra eget hjem