EUROPARÅDET

Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere. Denne organisasjon ble opprettet den 5. mai 1949, og er dermed blant de tidligste tiltak for europeisk integrasjon som fulgte i kjølvannet av den annen verdenskrig.

I likhet med Den europeiske unions (EU) parlament, er det i Strasbourg (Frankrike) Europarådets organer holder til. Organisasjonen arbeider hovedsakelig med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i sine medlemsland.
Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstol. Domstolens rettspraksis har vært betydningsfull for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa, og den har tjent som modell for menneskerettsdomstoler i andre deler av verden.

Her viktige instrumenter for Krisesentersekretraiatet i henhold til Europarådet:

  • Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
  • Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
  • Europarådets konvensjon mot menneskehandel
  • Ministerkomiteen i Europarådet si tilråding om vern av valdsutsette kvinner
  • Europarådet sine tilrådingar om minimumsstandardar for krisesentertilbodet til valdsutsette kvinner

Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen):
Les konvensjonen
Les brosjyren