Verdier og etikk

Krisesentersekretariatet skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid.

/ Om KSS


Krisesentrene er et lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn. Krisesentrene stiller derfor ingen krav til timebestilling eller henvisning.

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt. Arbeidet foregår på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Det innebærer at brukerens holdninger og valg av livsstrategier blir respektert – uavhengig av etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning.


Etiske retningslinjer for krisesentrene tilknyttet Krisesentersekretariatet

Etiske retningslinjer forplikter og hjelper oss å være bevisst våre holdninger og vår forståelse i møte med mennesker. Målet er større selvinnsikt og bedre kvalitet på hjelpen som ytes til den enkelte, samt forbedring av metodene som brukes i dette arbeidet.


Etisk råd

Etisk råd setter etikk på agendaen gjennom å bistå Krisesentersekretariatets medlemmer i vanskelige etiske spørsmål.

Etisk råd skal sikre høy etisk bevissthet blant medlemmene i organisasjonen, blant annet ved å drøfte problemstillinger og dilemmaer knyttet til etikk og omdømme. Rådet er et forum som kun gir råd til medlemssentrene ut fra brudd på retningslinjene eller mistanke om det.

Opplever du etiske utfordringer? Brukere av medlemsentrene og medlemmer kan melde inn saker for rådet. Vi vil gjerne hjelpe deg. Send en e-post til post@krisesenter.com.

Dokumenter for nedlasting
Verdidokument
Etiske retningslinjer