Category: Nyheter

Lansering av nytt verktøy for vurdering av risiko for partnervold

Risikokartleggingsverktøyet B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of RISK) er en brukermanual for vurdering og håndtering av risiko for partnervold. Verktøyet er utviklet for ulike profesjoner som arbeider i kontekster der partnervold er et tema, slik som i politiet og kriminalomsorgen, ved krisesentre, i forbindelse med annet sikkerhetsarbeid for voldsofre, og i helsevesenet. […]

Tilbake fra permisjon

Lone Alice Johansen er tilbake fra foreldrepermisjon. Hun har jobbet ved Krisesentersekretariatet siden 2009 og er seniorrådgiver i organisasjonen. Sara Bondø har vært vikar for henne, og vil fortsette i Krisesentersekretariatet og begynne i Rosa-prosjektet. Ta kontakt -Ta gjerne kontakt når dere har noe spennende på gang eller dersom det er noe dere lurer på, […]

Ny veileder for innholdet i krisesentertilbudet

I går lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet. Veilederen er ment som et verktøy for å gjøre kommunene enda bedre i arbeidet med krisesentrene. Veilederen ble lansert på konferanse om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner, arrangert av Bufdir. Temaene på konferansen var, Hva er et helhetlig krisesentertilbud? Og […]

Krisesenterstatistikk 2017

Ny rapport for krisesentertilbudet for 2017 viser at det fortsatt er et betydelig antall personer som oppsøkte krisesentrene for samtaler og rådgivning etter å ha blitt utsatt for vold. Tallene i rapporten fra Bufdir viser at krisesentrene er en viktig rådgivningsinstans. Flest kvinner oppsøkte krisesentertilbudet Til sammen ble det registrert 2 466 opphold på krisesenter i 2017. […]

Ny leder i Etisk råd

Frøydis Patursson, leder i Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK) har blitt valgt som ny leder av Etisk råd for en periode på to år. Etisk råd skal, med utgangspunkt i vedtatte etiske retningslinjer for Krisesentersekretariatet, bidra til å sikre høy etisk bevissthet blant medlemmene i organisasjonen, blant annet ved å drøfte problemstillinger og dilemmaer knyttet til etikk […]

Årsmelding for 2017

  For å dokumentere behovet for et krisesenter åpnet kvinner landets første krisetelefon i Oslo 1. februar 1977. Etter en lang kamp med sentrale politikere for å få offentlige midler til drift, åpnet Norges første krisesenter i Oslo 2. mai 1978. Krisesenterbevegelsen – med oppstarten av krisesentrene for kvinner og deres barn og det politiske […]

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Gjennom 40 års drift av krisesentrene i Norge har flere erfart at de må avvise voldsutsatte siden det ikke er lov å ta med kjæledyr til de fleste av landets krisesentre. Mye tyder på at dyremishandling er en del av en familievoldskonstellasjon, der sårbare voksne eller barn også blir mishandlet. Mishandlingen kan være fysisk eller […]

Gratulerer med Kvinnedagen. Ta utfordringen nå!

TA UTFORDRINGEN NÅ! Kjære stortingspolitikere og lokalpolitikere. Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen. I dag markeres dagen over hele verden, og krav om retten til et liv er uten vold, overgrep og seksuell trakassering er paroler vi finner i alle land. Også i vårt såkalte «likestillingsparadis». Vi skriver til dere da vi er svært bekymret for […]

I år er det 40 år siden det første krisesenteret åpnet i Norge

I år er det 40 år siden det første krisesenteret åpnet i Norge. For å dokumentere behovet for et krisesenter åpnet landets første krisetelefon i Oslo 1. februar 1977. Etter en lang kamp med sentrale politikere for å få offentlige midler til drift, åpnet Norges første krisesenter i Oslo 2. mai 1978. Krisesenterbevegelsen vokste raskt […]

Etiske retningslinjer

Krisesentersekretariatet har redigert og utarbeidet nytt hefte med etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i krisesentertilbudet. Dette dokumentet omhandler vår ideologi, våre verdier, normer og holdninger og er tuftet på plattformen fra 1982 for Krisesenterbevegelsen, og på lov om kommunale krisesentertilbud fra 2010. Etiske retningslinjer […]

#Rødstrømpe 2017: Kjøp røde strømper, og støtt Rød knapp!

Lørdag 25. november ble den storstilte #Rødstrømpe-kampanjen lansert i Finansavisen. Målet med kampanjen er å få flest mulig menn til å kjøpe og gå med røde strømper før jul. Alt overskudd går til Rød knapp – Stopp vold mot kvinner sitt forebyggende arbeid. Det er Hegnar Media AS som har tatt initiativet til kampanjen. Konkret består den […]

Taushet tar liv 2017

Taushet tar liv er en kampanje, finansiert av tilskuddsordningen i 2014, 2015, 2016 og 2017 for å forebygge vold og dødelig vold i nære relasjoner. Kampanjen er et samarbeid mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet. Kampanjen Taushet tar liv har blitt gjennomført i forbindelse med den internasjonale 16 dagers kampanjen mot kjønnsbasert vold som gjennomføres […]

Vold og overgrep mot eldre personer i Norge

Omfanget av vold og overgrep mot eldre personer i Norge er betydelig, og minst like stort som i andre europeiske land, viser ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Mellom 56 500 og 76 000 hjemmeboende personer har vært utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år. Overgrep mot eldre […]

Kontroll+Alt+Delete – den digitale volden

Rød knapp-alliansen inviterer til konferansen: Kontroll+Alt+Delete – Den digitale volden 27. november. Tid: Mandag 27. november kl. 12.00-15.00 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding. Program Konferansier: Asta Busingye Lydersen 11.30   Lett servering (sandwich og kaffe/te) 12.00   Åpning av konferansen v/ Asta Busingye Lydersen 12.05   Velkommen fra styringsgruppen […]

Sosiale aktiviteter på krisesenter

Et viktig tilbud på krisesentrene er et planlagt og strukturert miljøarbeid. Miljøarbeid kan ha mange funksjoner for beboerne, men omfanget og innholdet i miljøarbeidet er betinget av ressurstilgangen, både når det gjelder ansatte og økonomi. På sentre med relativt få aktiviteter har beboerne et samstemt ønske om flere aktiviteter (Jonassen og Skogøy, 2010). Miljøarbeid på […]

Innspill om likestilling til regjeringen Solberg II

Krisesentersekretariatet er medlem av Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg. Utvalget er ombudets arena for erfaring- og kunnskapsutveksling med sivilt samfunn om diskriminering. Utvalget har skrevet innspill til ambisjoner som regjeringen bør ha med seg inn i perioden 2017-2021. Vi som står bak dette innspillet, har bred og lang erfaring og kompetanse på likestillings- og diskrimineringslovens vernede […]

Håndtering av personopplysninger ved norske krisesentre

Krisesentersekretariatet har innledet samarbeid om rådgivning for å klargjøre utfordringer knyttet til håndtering av personopplysninger ved norske krisesentre. Ny rapport synliggjør hvilke utfordringer krisesentrene står overfor, og hvordan det kan jobbes videre for å løse disse. Krisesentersekretariatet har ved flere anledninger siden krisesenterloven ble vedtatt i 2010 belyst utfordringer og arbeidet for å klargjøre hvilke regler ansatte […]

Ny informasjonsansvarlig

Sara Bondø er ansatt som informasjonsansvarlig ved Krisesentersekretariatet. Hun skal vikariere for Lone Alice Johansen frem til oktober 2018. Sara har erfaring fra påtalemyndigheten, advokatkontor, akuttpsykiatri, studentforeninger og frivillig arbeid. Før hun kom til oss har hun også jobbet med informasjonsarbeid knyttet opp mot menneskerettigheter og undervist studenter i juridisk metodelære, sentrale områder fra privatretten […]

Likestillingen i Norge har blitt svekket under Høyre/FrP-regjeringen

Likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft på nyåret er et tilbakeskritt for likestillingen i Norge, skriver 22 organisasjoner i skyggerapport til FNs Kvinnekonvensjonskomite. 7. november skal norske myndigheter stå skolerett når de skal eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomite i Geneve. Forut for denne høringen har mer enn 20 norske organisasjoner utarbeidet en skyggerapport hvor […]

Mangelfullt krisesentertilbud til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funkjsonsnedsettelse

Det er overhyppighet av voldsforekomst blant voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse sammenlignet med den generelle befolkningen. Majoriteten av kommunene leverer ikke et tilfredsstillende krisesentertilbud til disse gruppene. Dagens tjenestetilbud er svært variert, og ulike kommuner har ulike forutsetninger for å tilrettelegge for disse spesielt sårbare gruppene. På oppdrag fra […]

Veileder om beskyttelsestiltaket adressesperre kode 6 og 7

På svært kort varsel måtte barna mine og jeg flykte med en koffert i hver hånd.  Vi mistet venner og familie, jobb og skole. Alt det som er kjent og kjært blir jo igjen hjemme. Det å leve i angst for sitt eget liv, er svært nedbrytende.  Sitatet er hentet fra et intervju med en […]

Harstad krisesenter er nytt medlem

Vi ønsker Harstad krisesenter velkommen som nytt medlem hos Krisesentersekretariatet! Harstad krisesenter ble etablert i 1982 og er et gratistilbud til innbyggerne i Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Bjarkøy, Skånland og Tjeldsund. Krisesenteret er et supplement til offentlige instanser i samarbeidskommunene. Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon drevet nå av 28 krisesentre og som arbeider i forhold til vold mot […]

Filmer om barn på krisesenter kan ses her

  – Egentlig visste jeg at det var noe galt med min far. (Carolina 18) Carolina (18) er blant de tidligere krisesenterbeboerne i Salten som har lånt bort sin stemme til filmen «Det trygge huset». I to nye animasjonsfilmer fra Krisesenteret i Salten og Redd barna, forteller barn sin historie om det å komme på krisesenter. – Ved […]

Krisesenterbrukeren i sentrum

Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 har enstemmig vedtatt å minne krisesentrene om våre verdier og forpliktelser ovenfor krisesenterbrukere. Våre verdier er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk og livssynsnøytralt grunnlag. Ved å sette brukerne i sentrum bidrar vi til bedre kvalitet på hjelpen vi yter til den enkelte. Vi fremmer […]

Styrk voldsutsatte barns rettssikkerhet

Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ber om at voldsutsatte barns rettssikkerhet styrkes. Barn som tvinges til å ha samvær med voldsutøver mot sin vilje er en bekymringsverdig tendens. Det viser at samværsretten fortsatt står sterkt. Barns krav på beskyttelse skal til enhver tid ha forrang foran foreldrenes krav om samvær og foreldreansvar. Krisesentrene representerer et vindu av […]

Årsmelding for 2016

Krisesentersekretariatet er den eneste nasjonale paraplyorganisasjonen i Norge. Vi er en organisasjon mange både har kjennskap til og kunnskap om. Dette medfører at flere har i løpet året tatt kontakt og ønsker informasjon og samarbeid om ulike prosjekter både fra nasjonale organisasjoner og etater, og internasjonale organisasjoner. Mot slutten av året skrev Marte Gerhardsen, leder […]

Krisesenterloven må tas i bruk på Svalbard

Foto: Tommy Dahl Markussen Resolusjon vedtatt på Krisesentersekretariatets årsmøte 2017, Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ber statsråd Solveig Horne iverksette forskriften i Krisesenterloven for Svalbard slik §10 i loven åpner opp for. Bakgrunnen for dette forslaget er at årsmøtet vurderer at det er et like stort behov for tilknytning til et krisesenter og et hjelpeapparat som følger […]

Vi gratulerer Ragnhild Forså med Krisesentersekretariatets ærespis 2017

Under Krisesentersekretariatets årsmøte 2017 ble Ragnhild Forså, daglig leder Helgeland krisesenter, tildelt årets ærespris. «Årets prisvinner har av svært mange fått betegnelsen «Sta som en bukk». Ei krisesenterdame som er holder seg godt, grundig, klar, grei, generøs, omsorgsfull, godhjerta, utholden, engasjert og elsker lilla. Bare denne betegnelsen burde være nok til en pris», fortalte daglig […]

FNs kvinnekommisjonsmøte i New York

Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter. I år var hovedtemaet til FNs kvinnekommisjon kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring. Andre underliggende temaer er FNs bærekraftsmål og styrking av urkvinner. FNs bærekraftsmål fem og åtte tar sikte på å utrydde all form for diskriminering mot kvinner og fremme økonomisk […]

Hennes skyld?

  “Jeg er litt betenkt over det som nå skjer. Vi fokuserer på resultatet av kvinnemishandling, men unnlater å se på grunnen til at menn slår sine kvinner …. Ingen menn ønsker vel å skade sin kone. Det er en handling foretatt i desperasjon og fortvilelse…”. Sitatet er hentet fra et intervju med en advokat […]

Nordmøre Krisesenter IKS er nytt medlem

Vi ønsker Nordmøre Krisesenter IKS velkommen som nytt medlem hos Krisesentersekretariatet! Nordmøre Krisesenter IKS har et døgnåpent krisesenter tilbud rettet primært mot innbyggere i Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll. I oktober i fjor (2016) markerte Nordmøre Krisesenter sitt 30 års jubileum. Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon drevet nå av 27 krisesentre og som arbeider i forhold […]

Krisesentersekretariatets leder i utstillingen Aktivistene

Hva er prisen for å gå til kamp mot urettferdighet? Krisesentersekretariatets leder, Tove Smaadahl, er blant de 36 ildsjelene som er portrettert i utstillingen Aktivistene ved Interkulturelt Museum. Her portretteres aktivister som har inspirert, mobilisert og brutt ned eksisterende fordommer i Norge. Fotografen bak Humans of Oslo, Iffit Qureshi har portrettert modige aktivister som har […]

Rettighetsprisen 2016 til familievoldskoordinator Dag Simen Grøtterud

Familievoldskoordinator ved Oslo politidistrikt Dag Simen Grøtterud mottok Rettighetsprisen av Krisesentersekretariatet den 8. desember. – Denne prisen skal løfte frem de som har gjort en særskilt innsats for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner. I år går prisen til en av dem jeg kaller fotfolket – de som hver eneste dag […]

1,2 mill til “en helt vanlig jul” for barn på krisesenter

“Det var den beste julen jeg noen gang har hatt”, sa et av barna som hadde deltatt på Juleaksjonen. Hvert år må mange barn feire jul sammen med mor på et av landets krisesentre på grunn av vold. Krisesentrene er derfor svært glad for at Gjensidigestiftelsen gjør det mulig for barn å oppleve en god julefeiring med ulike […]

Nytt krisesenter åpnet på Kypros

12. desember i 2011 ble avtalen om EØS-midler til Kypros undertegnet. Et av målene med midlene var å bekjempe vold mot kvinner, utveksle kunnskap og erfaringer, samt bygge nytt krisesenter. Krisesentersekretariatet, som har vært ansvarlige for implementeringen av prosjektet, er svært stolt over at et nytt krisesenter ble åpnet på Kypros denne måneden. Ambassadør Jørn Gjelstad og […]

Premiere på filmer for barn på krisesenter

FOTO: Mikrofilm – Egentlig visste jeg at det var noe galt med min far. (Carolina 18) Carolina (18) er blant de tidligere krisesenterbeboerne i Salten som har lånt bort sin stemme til filmen «Det trygge huset». I to nye animasjonsfilmer fra Krisesenteret i Salten og Redd barna, forteller barn sin historie om det å komme på krisesenter. Filmen […]

NORDISKE KVINNER MOT VOLD I KRISTIANSAND

26.-28.august i år er det Norges, og vår, tur til å arrangere den årlige konferansen for Nordiske kvinner mot vold. Arrangementet vil bli avholdt på Scandic hotel Bystranda i Kristiansand. Her kan du lese programmet – og for et program det har blitt! Påmeldingsfrist gikk ut den 22.juli, men fortvil ikke, du kan følge oss på sosiale medier […]

Rød knapp til Storinget

  Forrige uke sendte Rød Knapp-alliansen ut følgende brev til representanter på Stortinget: Til representantene på Stortinget En rød knapp som viser vilje til å bekjempe VOLD MOT KVINNER Vedlagt oversendes en rød knapp. Alle som bærer knappen er ambassadører for Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER. Vi håper at du som stortingsrepresentant vil bære knappen […]

Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag

Mandag og tirsdag den 25. og 26.april var våre medlemmer fra hele landet samlet i Lillestrøm for to dager med årsmøte og faglig påfyll. Tove åpnet mandagen med en liten introduksjon av aktuell politisk tematikk før vi satte i gang arbeidet med å gå gjennom årsmeldingen, som forøvrig ble enstemmig vedtatt. Etter vel overstått dagsprogram ble to […]

Den tause volden

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne. Personer med utviklingshemming er mindre utsatt for tilfeldig (blind) vold, men mer utsatt for generell vold, og særlig seksuelle overgrep for eksempel fra familie, omsorgspersoner, bekjente og ansatte i velferdstjenestene. – Stortingsmelding 45 (2012-2013) “Frihet og likeverd”. 6-7 prosent av brukerne på norske krisesenter har funksjonsnedsettelser Det har vært en […]

Partiprogram for likestilling

En vellykket likestillingspolitikk er positivt for hele samfunnet! Åtte organisasjoner som jobber for likestiling har gått sammen og sendt krav til alle de politiske partiene om en mer aktiv likestillingspolitikk. Vi representerer organisasjoner som alle jobber for likestilling. Nå opplever vi at illusjonen om at vi har oppnådd full likestilling i Norge hindrer vårt likestillingsarbeid. Vi ser […]

Informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen

Alle har rett til et liv uten frykt for vold og trusler. Hvis du eller barna dine blir mishandlet, kan du få en selvstendig oppholdstillatelse. Du trenger ikke bli i forholdet fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget informasjonsmateriell om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven, slik at alle som trenger det skal […]

Vold stenger dører

Å være i arbeid er verdifullt. Arbeid gir uavhengighet, økt sikkerhet, sosial tilhørighet og selvtillit. Kvinner som utsettes for vold er i stor grad stengt ute fra arbeidslivet og mister dermed disse godene. Men ikke bare hindrer volden kvinner i å jobbe, den gjør også annen samfunnsdeltakelse vanskelig. Vold mot kvinner gir dårlig helse, både psykisk […]